گلولهباران ضد انقلاب در شمال عراق

Shargh - - سیاست -

فارس:

فرمانده نيروي زميني ســپاه با اشــاره به گلولهبــاران مواضــع ضد انقلاب در شــمال عراق گفت: ضد انقلاب، اشــرار و تروريستهايي را که در حال آموزش، برنامهريزي و طراحي براي ناامنکردن مناطق مرزي ما باشــند، در هــر نقطهاي هدف قرار ميدهيــم. در پــي انتشــار اخباري در رســانههاي خارجــي مبني بر گلولهباران بخشهايي از شــمال عراق از ســوی ايران ســردار محمد پاکپور، فرمانده نيروي زميني ســپاه، دراينباره گفت: «همانطورکه در سنوات قبل هم گفته شــد ما بر اين راهبرد خود پافشاري ميکنيم و اين حق را بر خود قائليم که ضد انقلاب، اشرار و تروريستهايي را که در حال آموزش، برنامهريزي و طراحي براي ناامنکردن مناطق مرزي ما باشــند در هر نقطهاي هدف قــرار دهيم. حدود 1۰ روز پيش يک تيم تروريســتي کــه قصد اقدامات خرابکارانه در مراســم روز قدس شــهر ســنندج را داشت، قبل از هر اقدامي از سوی رزمندگان قرارگاه حمزه نيروي زميني ســپاه بهطورکامل منهدم شد و فرمانده اين تيم که زخمي شده بود، در اعترافهای خود به اين موضوع اشــاره کرد». بــه گفته او «دو روز پيش نيز که گلولهباران شــمال عراق انجام شد، همان مناطقي بود که آن تيم تروريستي از آنجا وارد مرزهاي ما شــده بود و عناصر تروريستي ديگري نيز براي ناامنکردن مرزهاي ما در حال تدارک بودند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.