علي یونسي: از حضور اقليتها در کابينه خبر ندارم

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

دســتيار ويژه رئيسجمهــور ايران در امور اقــوام و اقليتهاي ديني و مذهبــي درباره ترکيب احتمالي دولت دوازدهم گفت: فکر ميکنم دولت دوازدهم دولتي کاري و جوان باشد؛ از صحبتهاي آقاي روحاني پيداســت که ايشــان مصمم هستند دولتي کارآمدتر و جوانتر از دولت يازدهم تشــکيل دهند. حجتالاســلام علي يونســي در پاســخ به اين ســؤال که بــا توجه بــه حمايــت همهجانبه اصلاحطلبان از روحاني در چهار ســال گذشته، آيا دولت دوازدهــم اصلاحطلبتر خواهد بود، عنوان کرد: آقــاي رئيسجمهــور حتما از کســاني براي همــکاري دعوت ميکنند که حامي دولت و همراه با دولت باشند و بتوانند برنامههاي ايشان را اجرائي کنند. کســاني که با دولت همراه نيســتند و با آقاي روحاني همفکري ندارند نميتوانند تا آخر با ايشان باشــند. او در پاسخ به اين سؤال که فکر ميکنيد در دولت دوازدهم وزيري از اقليتهاي ديني و مذهبي در کابينــه حضور داشــته باشــد، گفــت: من هيچ اطلاعي دراينباره نــدارم و نميتوانم در اين زمينه صحبت کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.