بررسي شکایت حسين فریدون از یك نماینده مجلس

Shargh - - سیاست -

ايرنــا:

جواد جمالــي، ســخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شــوراي اســلامي، گفت: شــکايت حســين فريدون از يک نماينده در جلســه چهارشنبه اين هيئت بررسي شد. اين نماينده با حضور در اين جلسه توضيحاتي ارائه کرد. او ادامه داد: مقرر شــد اين نماينده به دستگاه قضائي نيز پاسخگو باشد، زيرا حســين فريدون از او در دستگاه قضائي شکايت کرده است. سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلــس تصريــح کــرد: در ادامه جلســه همچنين شــکايت معصومه ابتکار از يکي ديگــر از نمايندگان درباره اظهاراتي که او درباره فرزندش بيان کرد، مطرح شــد. جمالي خاطرنشــان کرد: اين نماينده در جلسه حضور يافت البتــه خانم معصومه ابتــکار خواهان برخورد قضائي نبود و موضوع به خير و خوشي تمام شد. حسين فريدون مهرماه 1۳95 از يکي از نمايندگان مجلــس بهدليل واردکردن اتهاماتــي به او به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان شکايت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.