درخواست چندباره اميرقطر برای دیدار با مقام معظم رهبری

Shargh - - سیاست -

فارس:

عبدالله ســهرابی سفير ســابق کشورمان در قطر در گفتوگويی به بيــان ناگفتهها درباره امير فعلی قطر پرداخت. او در پاســخ به اينکه نگاه امرای قطر نســبت به رهبری ايران چگونه بوده و هســت؟ گفت: امير ســابق قطر خيلی به مقام معظم رهبری علاقه داشــت. امير جديد البته تا حالا با مقام معظم رهبری ملاقات نداشته است. ما زمانی که او وليعهد بود، دعوتش کرديم و بــه ايران آمد. با رئيسجمهور و معــاون اول، وزرای خارجه و دفاع ديدار داشــت و خيلی دوست داشت و تلاش کرد و سه بار هم به من گفت دوســت دارد با مقام معظــم رهبری هم ديدار کند. باوجود اينکه دفتر مقام معظم رهبری هماهنگ کرده بود، يــک اختلاف ســليقه در وزارت خارجه ما متأسفانه مانع از اين ديدار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.