بازدید سفرای خارجی مقيم تهران از «اوین»

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

45 ســفير خارجی مقيم تهران، ديروز از زندان اوين بازديد کردنــد. کاظم غريبآبادی معاون امور بينالملل دبير ســتاد حقوقبشــر در جريان اين بازديد با انتقاد از رفتارهای سياســی برخی کشــورها و رســانهها در ارائه تصويری دروغيــن و ناصحيح از زندانهای ايران که با اغراض سياسی انجام میشود خطاب به ســفرا گفت: ستاد حقوق بشــر و سازمان زندانها تصميم گرفتند ايــن بازديد را هماهنگ کنند تا شــما از نزديک در جريان نوع خدمات، فعاليتها، تســهيلات و رفتار با زندانيان قــرار گيريد تا قضاوت و ارزيابی صحيحی حاصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.