سپاه نيرویی در قطر ندارد

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

محمدبن عبدالرحمن آلثانی، وزير خارجه قطــر عصر چهارشــنبه در يــک ســخنرانی در مرکز مطالعاتی چتم هاوس لندن گفت: وجود روابط سالم و ســازنده با ايران لازم و ضروری اســت و ما خواهان روابط محکمتــر و قویتر با ايران هســتيم. او افزود: ما ميدان گازی مشــترک با ايران داريــم و بر اهميت همزيستی با آن تأکيد میکنيم. بن عبدالرحمن آلثانی تأکيد کرد: هيچگونه نيرويی از سپاه پاسداران ايران در قطر وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.