امنيت سفر زائران به عراق باید در تمام طول سال تأمين شود

Shargh - - سیاست -

ايرنــا:

معاون امنيتــي و انتظامي وزير کشــور در ديدار «محمد بدر »، معاون وزير کشــور عراق، با اشاره بــه وقوع دو حادثه تروريســتي در ايــام قبل و بعد از مراسم اربعين حسيني ســال گذشته در عراق، گفت: بايد تمهيدات امنيتي مناســبي اتخاذ شــود تا امنيت ســفر زائران به عراق در تمام طول ســال تأمين شود. حســين ذوالفقاري افزود: آمادهسازي مرز خسروي از ســوي طرف عراقي ميتواند به کاهش خروج زائران از مرز مهران و بهبود شرايط در ايام اربعين کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.