حماس همچنان روابط محکمی با ایران دارد

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

محمود الزهار، عضو دفتر سياسی جنبش حماس گفت: روابط جنبش حماس با ايران همچنان قوی و محکم اســت. ايران بخشــی از امت اسلامی اســت و در ازای کمکهايــی که به ملت فلســطين کرده هيچ چيزی از ما نخواســته اســت. او همچنين ضمــن محکومکردن اظهــارات عادل الجبيــر، وزير خارجه عربســتان که مدعی شده بود جنبش حماس يک گروهک تروريســتی اســت، گفت: هــدف از اين اظهارات جلب رضايت دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.