ادعای آلمان درباره جاسوسی ایران در این کشور

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

اداره امنيــت داخلــی آلمان با انتشــار گزارشی مدعی شد آلمان از اهداف مهم جاسوسی ايران، چين و روسيه است. آنگونه که در اين گزارش ادعا شده است، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علاوه بر جاسوســی عليه گروهــای ايرانی مخالف، بــرای شــنود و دريافــت اطلاعات ســری در زمينه سياست خارجی و امنيت داخلی تلاش میکند. در اين گــزارش همچنين ادعاهايی درباره فعاليتهای ســپاه قدس در رابطه با شــنود از اهداف يهودی يا صهيونيستی نيز مطرح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.