اس - 300 در کشور مستقر است

Shargh - - سیاست -

امير فرزاد اســماعيلي، فرمانــده پدافند هوايي خاتمالانبيا:

سامانه موشکي اس- ۳۰۰ در کشور مستقر است و از آن اســتفاده ميشود و سامانه باور ۳۷۳ ســال آينده وارد شبکه يکپارچه پدافند هوايي کشور ميشود. مردم از ما مطالبه ميکنند که سامانه باور ۳۷۳ به کجا رسيد؟

)انتخاب(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.