بخشي از اهداف انقلاب اسلامي محقق شده

Shargh - - سیاست -

حجتالاســام محســن مهاجرنيا:

اينکه جوان مداحي بدون هيچگونه لکنت زبان، مطالب مورد نظر خود را مطرح کند و رئيسجمهور و اعضاي دولت نيز با ســعهصدر آن را بشــنوند و تحمل کنند، نشــان ميدهد بخشــي از اهــداف انقلاب اسلامي محقق شده است.

)خبرآناين(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.