تفسير سعيد جليلي از آتش به اختيار

Shargh - - سیاست -

سعيد جليلي:

«آتش به اختيار» به اين معناست که وقتي کار از کار گذشت و تمام شد، تازه با صد شــرط و شروط به فکر انجام مســئوليت نيفتيم. آتش به اختيار يعني عمــل به آنچه به آن عهد بستهايم، حمل صادقانه و مؤمنانه امانت الهي و حرکت از سر صدق.

)فارس(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.