9 شهروند ایرانی در زندانهای امنيتی عربستان

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

وزارت کشور عربستان در جديدترين آمارهای خود اعلام کرد 9 شهروند ايرانی در زندانهای امنيتی اين کشــور به ســر میبرند. در ادامه اين گزارش آمده اســت: از ميان 9 شــهروند ايرانی کــه در زندانهای عربســتان به ســر میبرند، شــش نفــر از آنها تحت تحقيق و بازجويی، يک نفر محکوم، يک نفر به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شــده است و ديگری مدارکش در حال بررسی در دادستاني عمومی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.