بحث حقوق وز بشیرردادگحا مسرتربیودرطشیبهج سه هلههیئمتهدولقت:وای کشور است

Shargh - - سياست -

شرق: روز گذشــته و پس از پایان جلسه هیئت وزیران، برخی وزرا و معاونان رئیسجمهوری به میان خبرنگاران آمدنــد و به ســؤالات آنان پاســخ دادند. معــاون امور مجلس رئیسجمهــوری در جمع خبرنــگاران درباره معرفی اعضای دولت دوازدهم و آمادگی مجلس گفت: «مقدمات کار فراهــم و هماهنگیهای لازم با مجلس شورای اســلامی انجام شــده اســت. دولت دوازدهم بهموقع و در زمان قانونی خود تشکیل میشود. میزبان، مجلس اســت و تاریخ تحلیف را نیز مجلس شــورای اسلامی اعلام کرده است». حسینعلی امیری ادامه داد: «رئیسجمهــوری، اعضای هیئت وزیــران را در فرصت قانونی به مجلس شــورای اســلامی معرفی میکند و دولت هم در موعد مقرر قانونی تشکیل میشود».

پورمحمدی: بحث حقوق بشر یک بحث ملی است

وزیر دادگســتری از تشــدید روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: «امسال رقم قاچاق با تــلاش تعزیرات تا ‪1 0‬ میلیارد دلار کاهش مییابد ». به گزارش ایرنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه به تازگی یک قاضی باتجربه، باسابقه و فاضل را به سمت ریاست سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب کردیم، ابراز امیدواری کرد تحولاتی در بهبود فضای کســبوکار و نظــارت بهتر در عرضه کالا، کیفیت کالاها، ســلامت و رعایت اســتانداردهای بهداشتی انجام شــود. او افزود: «در حوزه مبارزه با قاچــاق کالا و ارز هم برنامه جدیتر و قویتری با کمک همه دستگاهها اعمال خواهد شد.» وزیر دادگســتری با بیان رضایت اجمالــی از روند کنترل بازار، گفت: «رونــد کنترل بازار حرکتــی روبهجلو دارد؛ اما آنچنان که خواســته همه مردم و ما باشــد، نیست؛ بایــد تلاش بیشــتری بــرای این هدف صــورت بگیرد و عزم این اســت قضایا جدیتر دنبال شود». او همچنین درباره صحبتهای رئیس قوه قضائیه درباره وجود نهاد حقوق بشــری در این قوه و نبود نیاز به چنین نهادی در قوه مجریه، به خبرنگار«شــرق» گفــت: «در حال تلاش هســتیم که هیچ تعارضی نباشد؛ چون بحث نهاد ملی حتی در ســتاد حقوق بشــر هم مطرح شد و پیشنهادی هم به کمیسیون دولت آورده شد که ما موافقت نکردیم و حتمــا اگر بخواهد در حوزه حقوق بشــر کاری صورت بگیرد، همه قوا باید هماهنگ باشــند و دولت هم کاملا این نظر را قبول دارد». پورمحمدی افزود: «بحث حقوق بشــر یک بحث ملی است و مربوط به همه قوای کشور اســت و همه باید در تأمین حقوق عامه همنظر باشیم. مقام معظم رهبری هم در دیدار با مسئولان قوه قضائیه بر حقوق عامه تأکیدی جدی داشــتند و این برای ما یک

رویکرد جدیتر را ایجاد کرده است. دولت هم با اقداماتی که از چند ســال پیش درباره منشــور حقوق شهروندی انجام داده است، این آهنگ عمومی را انجام داده است. امیدواریم بــا همکاری قوه قضائیه که مســئول احیای حقوق عامه اســت و دولت که مســئول اجــرای قانون اساسی است، در جهت منافع شهروندان پیش برویم.»

صالحیامیری: عربستان برای امنیت و کرامت حجاج کتباتضمینداد

وزیر فرهنگ و ارشــاد در حاشــیه جلســه هیئت دولــت گفــت: «امنیــت و کرامت انســانی حجاج را تضمین میکنیم، عربســتان کتبا ایــن تضمین را اعلام کرده اســت. در رابطه با حج، سیاســت رســمی نظام برگــزاری حجِ با عزت و کرامت اســت. بــرای این کار، همه مســیرهای ممکن را طی کردیم؛ شــروط لازم را رســما طرف عربســتانی پذیرفت و کتبا نوشت». رضا صالحیامیــری عنوان کرد: «درحالحاضر در ســطح نظام بحثهای امنیت و کرامت حجاج در دســتور کار است، ثبتنام طبق برنامه انجام و مراحل آموزش نیز آغاز شــده اســت. اعزام حجاج در دهه اول مرداد ماه آغاز میشود. گروههای پشتیبانی پزشکی و هواپیمایی نیز درحالحاضر در عربستان برای هماهنگیهای لازم حضور دارند». او افزود: «بهعنوان سیاســت رســمی اعزام باعزت حجاج را پــی میگیریم. هروقت اتفاقی محتمل باشد، در سطوح عالی نظام طرح خواهیم کرد و تصمیم نظام را اعــلام میکنیم. مردم عزیز مطمئن باشــند امنیت و کرامت حجاج تصمیم و دســتور کار اصلی همه نظام است .»

واعظی: موزهای برای ماهوارهها نداریم

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات بــا اعلام اینکه مذاکراتی برای پسگرفتن ماهواره مصباح با ایتالیاییها انجام شــده، عنوان کــرد: «اینکه یکی از کارشناســان ســازمان فضایی گفته اگر ماهواره قابل پرتاب نباشد، به موزه میرود غلط اســت، چون ما اصــلا موزهای برای ماهواره نداریم. حتما ماهــواره را که برگرداندیم، گروه تخصصی بررسی میکنند و طبق نتیجه کار آنها تصمیم میگیریــم که چه کاری انجام دهیــم. محمود واعظی افزود: «ماهواره مصباح اولین ماهواره سنجشی بود که کار آن به صورت آزمایشی از 1۳ سال قبل آغاز و 10 سال قبل کار آن تمام شد. در آن زمان ما پرتابکننده نداشتیم و دولت قبل براســاس هماهنگی اولیــه آن را به ایتالیا فرستاد و برای پرتاب با مشکل مواجه شد و ایتالیاییها اعلام کردند آن را پرتاب نمیکنیــم و این ماهواره آنجا ماند». او ادامه داد: «بعد از دو سال رئیسجمهور وقت اعلام کرد اگر آن ماهــواره را پرتاب نمیکنند، خودمان در کشــور برای پرتاب ماهواره بعــدی گام برمیداریم که همینطور هم شــد و ماهوارههایــی در دولت قبل و این دولت ســاخته و به فضا پرتاب شــد». واعظی با اشــاره به مذاکراتی برای بازپسگیری ماهواره مصباح، گفت: «آنچه مطرح است این است که ما بعد از برجام مذاکراتی برای پسگرفتن ماهــواره انجام دادیم. وقتی عمر ماهواره میگذرد، باتری آن هم تمام میشــود. این ماهواره 10 سال از دست ما خارج بوده و نمیدانیم چه بر سر آن آمده است. ما در حال مذاکره برای پسگرفتن این ماهواره هستیم تا آن را به متخصصان بدهیم و آنها بگویند قابل پرتاب هست یا خیر .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.