مصوبات دیروز هیئت وزیران

Shargh - - سياست -

در جلســه هیئــت وزیــران کــه بــه ریاســت حجتالاسلام حسن روحانی برگزار شد، با اختصاص مبلغ سههزارو187میلیاردو 780 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خســارات و بازسازی تأسیســات زیربنایی و ســایر بخشهای خسارتدیده ناشــی از زلزله در استان خراسان شــمالی موافقت شــد. همچنین در اجرای سیاســت قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج، افزایش شــفافیت معامــلات، کاهــش بــار مالــی دولــت و افزایش رضایتمندی کشــاورزان و خریداران این محصولات، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشــور و برنج )صرفا در اســتانهای مازندران و گیــلان( در بورس کالای ایران موافقت شــد. هیئــت وزیران همچنین وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و ســازمان بورس ایران را مکلف کرد نســبت به بسترســازی و تقویت زیرســاختهای موردنیاز ورود محصولات کشاورزی به بــورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشــاورزی اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران نیز مکلف شــد از طریق بانکهــای عامل معادل هفت هزار میلیارد ریال تســهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشــتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شــد با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تضمینی با قیمت معاملهشده در بورس کالا اقدام کند. هیئت وزیران در ادامه این نشســت خود با هدف بهبود رفاه و ارتقای معیشــت مرزنشــینان و محرومیتزدایی از مناطق مرزی و نگهداشــت جمعیــت در آن مناطق از طریق رونقبخشی به فعالیت بازارچههای مرزی، با پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد تعدادی از بازارچههای مشــترک مرزی، حذف بازارچههــای غیرفعــال از فهرســت بازارچههــای مشــترک مــرزی و ادغــام بازارچههای همجــوار با گمرکات اجرائی موافقت کرد. به موجب این مصوبه، بازارچه مرزی تیلهکوه واقع در اســتان کرمانشاه و نیز بازارچههای چیلات و شــهابی واقع در اســتان ایلام دارای مرز مشترک با کشور عراق، ایجاد میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.