کسی نباید خود را از خطاب «آتش به اختیار» مستثنا کند

Shargh - - سياست -

فارس: عباس عبدی، پژوهشگر و فعال سیاسی در اولین نشست از سلسلهنشستهای گفتوگوی فرهنگی با عنوان «آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها» که روز گذشــته در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شــد، گفت: معتقدم فرهنگ، آتش به اختیار است، نه، اســتثنائا آتش به اختیار در حوزه فرهنگ قاعده است. در هیچ کجا نداریم که فرهنــگ را از بالا تزریق کنند و اگر هم این اتفاق افتاده باشد، ناموفق بوده است؛ مانند حکومتهای کمونیســتی که کارشــان تزریق فرهنگ خاصی به جامعه بود. او گفت: نمیتوان با تزریق پول و امکانات و ایجاد محدودیت برای عده دیگری، فرهنگ درســت کنیم؛ بنابراین، فرهنگ آتش به اختیار اســت. فرهنگ، عصارهای میخواهد کــه خیلی نمیتواند با پول حل شود و نگاه مسئولان باید اندکی عوض شود و ذهنیتشان را از رانت و پول تغییر دهند. قبل از پیروزی انقلاب اســلامی، با توجه به منابع محــدود و بودجه کمی که وجود داشــت، کار مذهبی انجام میشد. اگر فشــاری به حجاب نبود، به این دلیــل بود که حجاب، خواست خود فرد بود، ازاینرو فرد باحجاب هم میشد. عبدي گفت: یک فیلمســاز، تنها یک فیلمساز است، یک شــاعر، تنها یک شــاعر اســت، ولی اثــر خود را میگــذارد؛ در فرهنگ همهچیز منفرد اســت، مانند ســعدی و حافظ، درحالیکه در سیاســت همیشــه باید تشکیلاتی باشد، ولی در بدترین و استبدادیترین حکومتها، میتوانیم بهترین نویســندگان را ببینیم؛ چون فردیت نویســندگان را نمیتوان از آنها گرفت؛ بنابرایــن فرهنگ، آتــش به اختیار اســت. او گفت: آتش به اختیار ایده جدیدی نیست، بلکه چیزی است که میبایســت میبوده و نبوده و اکنون مطرح شده اســت. ازاینرو، چه گرایش مذهبی، انقلابی یا لائیک باشید، تفاوتی نمیکند، در همه حوزهها مسئله آتش به اختیار وجود دارد. اصولا فرهنگ اینگونه نیســت که افراد خاصی به تولیــد آن بپردازند. عبدی گفت: واقعیت این اســت که ما در هر مقامی که باشــیم، حتی در قالب یک انسان عادی هم میتوانیم به تولید فرهنگ بپردازیم؛ از نوع لباسپوشــیدن تا نحوه عبور از خیابان و... میتواند معرف فرهنگ باشــد؛ بنابراین ایــن خطاب مقــام معظم رهبری مبنــی بر آتش به اختیار برای همه در تمامی سطوح است و کسی نباید خود را از این خطاب مستثنا کند. کسانی که ایدههای فرهنگی دارند بهتر عمل میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.