کاش ا مر داودکنسشتستاادنکزبیرمابارزهیب ا قا ارز ب قچاقضکاالاووتهااظهارم ساتتفنتظرسایرمیکرد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

قاچاق باز هم محل دعوا شد. قضاوت دادستان کل کشــور درباره ناکارآمدي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جوابي تند از ســوي این نهاد سیاســتگذار را در پي داشت. حجتالاساموالمسلمین منتظری، دادستان کل کشــور در حاشیه همایش رؤسای پلیس آگاهی کشور از حجم قاچاق در کشــور گایه کرد و این اقدام را ناشــي از ناکارآمدي دو ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد. در مقابل این اظهارنظر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سریعا در موضعي دفاعي قرار گرفت و پاسخ داد: «متأسفانه سخنگوي کام مذکور، بدون توجه به مدلول کام و بیاطاع، بهدور از انصاف و غیرقابلانتظار به قضاوت درباره عملکرد نهاد حاکمیتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته و این نهاد متشکل از ســه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را متهم به ناکارآمدی کرده که نتیجهای جز القای ناکارآمدی نظام ندارد. اگر قائل به درســتی نکات پیشگفته خود باشید، درمییابید که قضاوت نادرست درباره عملکرد یک فرد، گرچه خطرناک اســت؛ اما خطرناکتر قضاوت نادرست درباره نظام و یک نهاد حاکمیتی است که قطعا از جانب آن جناب خطایی بزرگ است!»

انتقاد دادستان از 2 ستاد

حجتالاساموالمســلمین منتظری، دادســتان کل کشور در حاشیه همایش رؤسای پلیس آگاهی کشور در جمع خبرنگاران گفت: «غیرقابلقبول اســت که امروزه شاهد این مقدار کالای قاچاق در کشور باشیم. آسیبی که ورود کالای قاچــاق به اقتصاد کشــور و به عرصه تولید وارد میکنــد، به مجموعه اقتصاد کشــور ضربه میزند و این غیرقابل قبول اســت».به گزارش میزان، دادستان کل کشــور تأکید کرد: این اتفاق، در مســئله قاچاق مواد مخدر نیز وجود دارد. امروزه شــاهد آثار سوء موادمخدر در جامعه و جوانان هســتیم. این اتفاق نشــان میدهد یک جای کار میلنگد؛ زیرا ما برای هر دو مســئله، یعنی مبارزه با قاچاق کالا و نیز مواد مخدر، ســتاد در ســطح کشور داریم.حجتالاساموالمســلمین منتظری درباره اثرگذاری ســتاد مبــارزه با مواد مخدر و ســتاد مبارزه با قاچاق کالا در کشور، گفت: وقتی شاهد این حجم کالای قاچاق در بازار و مواد مخدر در کشــور هستیم، این نشان از ناکارآمدی این دو ســتاد اســت. البته تــاش این دو ســتاد را نمیتوانیم نادیده بگیریم، اما واقعیت جامعه قابلانــکار نیست.حجتالاساموالمســلمین منتظری دربــاره عضویت قوه قضائیه در این دو ســتاد، گفت: در ســتاد مبارزه بــا قاچاق مواد مخدر از دســتگاه قضائي، رئیس سازمان زندانها و دادستان کل حضور دارند. کار عمده مبارزه اقدامات اجرائي است و در دستگاه قضائي اقدام اجرائي نداریم. در مســئله مبــارزه با قاچاق کالا و ارز هم عمده کار در دســت دولت است. حتی رسیدگی به پروندههای قاچــاق کالا و ارز هم در حوزه صاحیت وزرای دادگســتری و دولت اســت و قوه قضائیه در آن نقشــی ندارد. به گفته وی، رســیدگی به پرونده بخشی از کالاهــای قاچاق سازماندهیشــده در حــوزه وظایف قوه قضائیه اســت و در امر مبارزه با مواد مخدر هم قوه قضائیه مسئول انسداد مرزها و تعقیب قاچاقچیان نبوده و این مسئله جزء وظایف دستگاه قضائي نیست.او البته از نواقص قانوني هم سخن به میان آورد و گفت: بخشی از مشــکات به قانون برمیگردد، قانــون نواقصی دارد که باید رفع نقص شــود. در ارتبــاط با ازبینبردن قاچاق کالا هــم نقص قانونی وجــود دارد و باید قانون اصاح شــود. از دولتمردان انتظار داریم در رابطه با این مسئله نیز ورود کــرده و نواقص را برطرف کنند. خود آقایان نیز اشراف دارند که این اشکالات قانونی در کجا وجود دارد و موجب کندی مبارزه با قاچاق میشود.

واکنش ســتاد مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز به ســخنان دادستان

در بخشــي از ایــن جوابیه، خطاب به دادســتان کل کشــور که در ســایت اقتصاد پنهان متعلق به این ستاد منتشر شده، آمده: «اگر کاهش ۵۰درصدی حجم قاچاق در سهسال کارآمدی نیســت پس چیست!؟ آیا افزایش کشفیات نشانه ناکارآمدی اســت!؟ آیا توفیقات متعدد دستگاههای عضو ســتاد که در گزارشات ارسالی به قوه قضائیه آمده و ظاهرا جنابعالی فرصت مطالعه آن را نداشتهاید ناکارآمدی اســت!؟ اتهام ناکارآمدی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیاطاعی دادســتان محترم از فعالیتها و اقدامات ســالهای اخیر مصداق بارز «ولاتقف ما لیس لک به علم» است که بر واعظان، عمل به آن واجبتر! آمار اعامشــده از سوی آن جناب مخدوش و نشــان از بیتوجهی آن مقام به گزارشهای متعدد این ســتاد به قوه قضائیه است».در بخش پایاني این جوابیه نوشته شــده: «کاش دادستان محترم قبل از اظهارنظر و ایراد سخن درباره موضوعی که اطاع ندارند، حداقل از نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وضعیت مبارزه با قاچاق استفسار میکردند تا در قضاوت به اشــتباه نیفتند که اشتباه دادستان بسی خطرناک است .»!

وزیر بهداشت: هرچه ما ميبافيم، وزارت صنعت پنبه ميکند

در کنار این مســائل، وزیر بهداشت هم در امر مبارزه، با ابزار مالیات علیه دخانیــات، مطرح ميکند یك جاي کار وزارت صنعــت ميلنگد که هنــوز با کاهش قاچاق دخانیات روبهرو نیســتیم. وزیر بهداشت ضمن اشاره به مخالفــت برخی گروهها با افزایــش مالیات بر دخانیات به بهانه رشد قاچاق در کشور، تأکید کرد: چگونه ممکن اســت همه جای دنیا افزایش مالیات بر دخانیات باعث کاهش مصرف شــود و در ایران برعکس عمل کند؛ این یعنی یک جای کار ایراد دارد.به گزارش ایسنا، سیدحسن هاشــمی در مراســم هفته ملی مبارزه با دخانیات هم اشــارهاي به ناکارآمدي برخي ســتادها داشت و با تأکید بر اینکه بدون تعهد سیاسی برای رفع مشکات به هیچ نتیجــهای نمیرســیم، اظهار کرد: این تعهــد باید برای همه مشکات باشد؛ یعنی دولت، مجلس، قوه قضائیه، روحانیت و دستگاههای تبلیغی مانند صداوسیما در این زمینه فعالیت کنند. سالهاســت که ستادهای مختلفی تشکیل شده است، اما چون عزمی وجود ندارد به نتیجه نمیرسیم.وی ادامه داد: برای کنترل مصرف دخانیات در چهار سال گذشته، تاشهای زیادی انجام شده است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نهتنها در این چهار سال، بلکه در هیچ دولتی این حرفها را قبول ندارد و به دنبال توسعه این صنعت اســت؛ چون در آن پول وجود دارد. هر چه ما میبافیم آنها پنبه میکنند.هاشمي با اشاره به اظهارنظر برخی گروهها مبنی بر اینکه افزایش مالیات بر دخانیات باعث افزایش قاچاق آن میشود، افزود: برخی میگویند اگر اجازه ندهید مردم ســیگار و قلیان بکشند و جلــوی آن را بگیریم، آنها به ســمت شیشــه و مواد مخــدر دیگری میروند، اما این دروغ اســت. همانطور که میگویند افزایش مالیات بر دخانیات، افزایش قاچاق آن را در پی دارد. اگر اینطور باشــد دیگر هیچ تضمینی نباید بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.