تحرکات مشكوک در بازار و سكوت سازمان بورس

Shargh - - اقتصاد -

مهدی نوروزی:

ســازمان بــورس و اوراق بهادار، در اقدامــی ابهامبرانگیز در مقابــل برخی تحرکات مشــکوک در بــازار ســکوت کــرده اســت. در نماد معاماتی شلیا - شرکت مواد ویژه لیا - بعد از انجام یک معامله دوطرفه در قیمت ۱۴هزارو ۴۰۰ ریال در ســاعت ۱۱:۱۵ دو روز گذشــته به حجم یک میلیون و ۲۵۰هزار ســهم، بار دیگر تقاضای قیمت ازســوي بازیگردانان این سهم ایجاد شد و در قیمت ۱۴هزارو 7۸۰ ریال صف خرید پرحجمی را تشکیل داد.قیمت سهام این شــرکت تنها در ۴۲ روز معاماتی بیش از ۴۳۰ درصد رشد داشته است. این رشد خیرهکننده در حالی است که شلیا از طریق سامانه کدال - سامانه رسمی بازار ســرمایه - اعام کرده بود در سال مالی منتهــی به ‪۰۵/۹۵ ۳۱/‬ حسابرسیشــده، به ازای هر سهم ۲۴7 ریال، سود محقق داشته است. این شرکت همچنین سود سال مالی منتهی به ۰۵/۳۱/۹۶ را به ازای هر سهم مبلغ ۸۰۲ ریال اعام کرده بود.

از سوی دیگر، شرکت مذکور در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۶ در مکاتبهاي رســمی عدم نیاز بــه تعدیل پیشبینی سود را اعام کرده است.

این شــرکت در همین مکاتبه رســمی اعام کرد که حســابرس و بازرس قانونی در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱ از سمت خود اســتعفا داده و حســابرس و بازرس علیالبــدل نیــز از پذیرش این ســمت خــودداری کردهاند.

گفتنــی اســت براســاس شــواهد موجــود این قیمتسازیهای احتمالی با هدایت شخصی به نام «م د» انجام شده است.

اکنون این ســؤال مطرح اســت که چرا سازمان بــورس و اوراق بهــادار بههمراه شــرکت فرابورس بررســیهای تخصصی در جهت جلوگیــری از این اتفاق را انجام نمیدهد؟!

جــولان این ســوداگر در بــازار ســرمایه آنچنان بیمحابــا ادامــه دارد که اینبار بــا تزریق نقدینگی قابلتوجهــی اقدام مشــابهی را درخصــوص نماد حسیر )ریل سیر کوثر( انجام داده است.

آیا منافع این شــخص بر منافع بازار سرمایه ایران ترجیح داده شده است؟!

آیا ســازمان بورس از وقایع مشــابه ســوداگری مانند آنچه دیروز برای ســهامداران متضرر شــرکت کنتورسازی ایجاد شده، متذکر نمیشود؟!

ادامه سکوت سازمان بورس و جولان سوداگران، میتواند ضمن بیاعتمادکردن ســهامداران، دولت تدبیــر و امید را در آینــده نزدیک در معرض حمات منتقدان قرار داده و از طرفی دستاوردهای اقتصادی دولت را زیر سؤال ببرد.

منبع: انتخاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.