زیادهخواهی همسایگان و جان ایرانیان

Shargh - - اقتصاد -

اکنون اگر میبینیم هیولای ریزگرد، زندگی و ســامت جمــع بزرگــی از هموطنــان مــا را در مناطق جنوب غــرب، غرب و حتی میانه زاگــرس تهدید میکند، باید انگشــت اشــاره را به ســمت زیادهخواهیهای کشور همسایه بگیریم. کشــوری که در بحران و انسدادهای مجاور خود تا توانســت بر رونق توریســم و اقتصادش افزود اما مرگ و نیســتی را تقدیم همســایگان کرده و میکند. همســایهای که هنوز متوجه نیســت مرزهای اکولوژیکــی از جنس مرزهای سیاســی نبوده و بحران افزودهشده بر همســایگان روزی نهچندان دور گریبان خــودش را نیــز خواهد گرفت. چندســالی اســت که بزرگنمایی یا شایعهســازی درباره عــوارض احتمالی مصــرف محصــولات تراریخته به جدالی ســلیقهای و جناحی در کشــورمان تبدیل شــده اســت. مخالفان توسعه این فناوری با ترفند کابوسهای بیماریزایی و تخریب محیط زیســت و البته با مرزبندیهای جناحی فرصت را از بررسی و داوریهای علمی بیطرف سلب کردهاند. در ادامه اخیرا نیز سه نفر از نمایندگان و عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس به دولت هشدار دادهاند «درصورت عدم توقف واردات محصولات تراریخته به کشــور، گزارشی به دســتگاههای نظارتی و شهروندان ارائه میدهیم» (همشــهری – دهم تیر۹۶(. البته این اولیــن واکنش گروهی از نمایندگان مجلس و در قالب یک دیدگاه خاص جناحی درباره این موضوع نیست. در رســانهها به چشم میخورد بعضی دیگر از نمایندگان این محصولات را به الکل و مواد مخدر تشبیه کردهاند. مخالفتهایی که بــه جای مبانی علمی و فنی عمدتا احساسی و اساســا به منظور چالش با دولت یازدهم بهکار رفته اســت. پرسشی که از این گروه از نمایندگان یا دیگر کلیدداران در عرصههای سیاسی، قانونگذاری و رسانهای میشــود، این است که چرا در برابر تراژدی زیستمحیطیای که در خال بیش از ۳۰ سال گذشته در آنسوی مرز بهوجود آمده و هنوز ادامه دارد سکوت نســبی اختیار کردهاند؟ آیا عــوارض ادعایی )بر فرض صحــت( درباره محصولات تراریخته از نظر ســامت یا محیط زیســت، بــا بحران ریزگردها و ســتمی که بر اکوسیستم غرب آسیا و ازجمله کشــورمان وارد آمده است برابری میکند؟ آیا شایسته است در شرایطی که هموطنان عزیز ما در خوزستان و دیگر مناطق پیرامون در دموبازدمشــان به جــای زندگانی، ریزگــرد مرگزا استنشاق میکنند، مســائل فرعی در مجلس پوشش داده شــود؟ مســئلهاي که در هر حال در داخل کشور قابل ساماندهی است. آیا برعهده نمایندگان مجلس نبود که با ارائه طرحهایی فوری، دولتهای مســتقر را به اقامه دعاوی حقوقی در سازمان ملل و دیگر محاکم بینالمللی وادارند؟ آدرسهای اشــتباهی ما تا به کی باید ادامه یابد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.