آپارتمانهای رایگان در عشقآباد

Shargh - - اقتصاد - احمد فرهادی کارشناس اقتصادی

تنها شــنیدن نامش کافی اســت تا وسوسه سفر به شــهر «عشقآباد» به ســراغ هر کسی بیایــد. هرچه باشــد وزن «عشــق» در ادبیات فارســی چنان اســت که با حذفــش، رمقی از ادبیات باقی نخواهد ماند، چه برسد بدان که به پسوند «آباد» هم آذین شده باشد. «عشقآباد»، پایتخت کشــور ترکمنستان اســت. این شهر در کوه پایه کوپهداغ در بیابان قرهقوم و در نزدیکی مرز این کشــور با ایران واقع شــده است. عاوه بــر اینکه پایتخت سیاســی ترکمنســتان بوده، مرکز استان آخال نیز هســت. با جستوجویی کوتاه از وجه تســمیه این شهر معلوم میشود کــه نام عشــقآباد در قدیم «اَشــکآباد» بوده است و آن را برگرفته از نام ایرانی «اشک یکم» )سردودمان سلسله اشــکانیان( به همراه واژه فارسی «آباد» دانستهاند.

آنچــه در نــگاه اول بیــش از همهچیز آدم را مســحور میکند ســاختمانهای بلندمرتبه، یکدست و ســفیدرنگی هســتند که در سراسر شــهر «عشــقآباد» خودنمایــی میکننــد. خیابانهای عریــض، پاکیزگی بیــش از اندازه، نورپردازی فوقالعاده و بــه کاربردن نردههای گرانبهای اســتیل در معابر عمومی این شــهر خبر از وضعیت اقتصادی مناســب ترکمنستان میدهنــد؛ کشــوری با جمعیتی حدود شــش میلیون نفر.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.