آپارتمانهای رایگان در عشقآباد

Shargh - - اقتصاد -

بانــک جهانــی در جدیدتریــن گــزارش خود از دورنمــای اقتصــاد جهانی، میزان رشــد تولید ناخالــص داخلی ترکمنســتان در ســال 2017 را 6.5 درصد پیشبینی کرد. براساس گزارش بانک جهانی، رشــد تولید ناخالص ملی ترکمنستان در ســال گذشــته 6.2 درصد بود و در دو سال آینده حــدود هفت درصــد خواهد بود. ترکمنســتان با دارابــودن چهارمین ذخایــر گاز در جهان و ذخایر عظیــم نفت، یکی از کشــورهای منطقه با رشــد اقتصــادی بالا در جهان اســت کــه فرصتهای کســبوکار بــرای ارائهدهندگان خدمــات نفتی و گازی بهعــلاوه شــرکتهای خدماتــی ماننــد واســطههای حملونقــل کالا و شــرکتهای لجستیکی را افزایش میدهد.

با توجــه بــه درحــال اجرابــودن پروژههای سرمایهگذاری وسیع ترکمنستان، ازجمله ساخت تأسیسات جدید فراوری نفت و گاز، انتظار میرود روند رشــد تولیــد ناخالــص داخلی این کشــور همچنان افزایش یابد. از ســوی دیگر، نمایندگان پارلمان ترکمنســتان چندی پیــش، لایحه بودجه حدودا 60 میلیارددلاری در ســال 2017 این کشور را در دو بخــش )درآمــد و هزینه( بــا اکثریت آرا تصویب کردنــد. صنایع نفت و گاز، پتروشــیمی، انرژی برق، ساختوســاز، کشــاورزی و ارتباطات و مالیــات از مهمتریــن منابــع درآمــد بودجــه ترکمنستان تعیین شده است.

درحالحاضر دولتِ «عشــق آبــاد» بزرگترین بازیگــر اقتصادی در این کشــور اســت. بــا اینکه در ســالهای اخیــر چندین اصلاحــات اقتصادی در کشــور ترکمنســتان اعمــال شــده و تیمهای صندوق بینالمللی پــول IMF() بهطور منظم از ترکمنستان دیدار کردهاند و بانک اروپایی بازسازی و توســعه EBRD() اســتارتآپهای کوچــک و متوســط بیشــتری را در بخش خصوصی تشویق میکند، اما اقتصاد این کشــور بــا نفوذ و مالکیت دولتی توصیف میشــود. دولت سعی کرده برای مردم این کشور رفاه زیادی به ارمغان بیاورد. مردم این کشور میتوانند بهسادگی مالک یک آپارتمان به صورت رایگان یا با پرداخت بسیار اندک شوند. آب، برق و گاز رایگان اســت. هزینه یک لیتر بنزین در این کشــور یک منات معادل 600 تومان است. جالب اســت بدانیم تــا همین چنــد وقت پیش دولت به صاحبان خــودرو 120 لیتر بنزین رایگان به صورت سهمیه ماهانه اعطا میکرده است! در شهر انواع برندهای خودرویی به چشم میخورد حتــی خودروهای ایرانی نظیر پراید، ســمند و پژو پارس؛ تنها محدودیت فعلــی در واردات خودرو رنگ خودروهاست. براساس قوانین جدید واردات انواع خودروها فقط ســه رنگ ســفید، نقرهای و طلایی مجاز است که به نظر میرسد این سه رنگ هماهنگی بیشتری با ساختمانهای این شهر دارد.

با آنکه دولت کوشــیده بهترین امکانات را در «عشــقآباد» برای مردم فراهــم آورد، ولی گویی در این شــهر همهچیز هســت الا چیــزی به نام ضرباهنــگ زندگی! خیابانهــای مجلل و اصلی این شــهر بســیار خلوت اســت یکی از دلایل این خلوتی آن اســت که هیچ فروشــگاه و مغازهای دیده نمیشود! تا چشم کار میکند برجهای سفید خالی از روح زندگی وجود دارد. به نظر میرســد این روزها مردم مهربان ترکمنستان که بر سر سفره دولت بزرگ شدهاند، خواهان تعاملات بیشتری با دنیای پیرامون خود هســتند. هرچه باشــد روابط گســترده جهانی میتواند توســعه بیشتری برای آنها به ارمغان بیاورد. شــاید میزبانی از مسابقات ورزشی بازیهای آسیایی در شهر «عشقآباد» که تا چند روز آینده برگزار خواهد شــد فرصتی برای آغازیدن چنین تعاملاتی باشد.

992 کیلومتــر مــرز خاکــی مشــترک بیــن ترکمنستان و ایران فرصت مناسبی برای گسترش ارتباطــات این دو کشــور فراهم آورده اســت، اما متأسفانه درحالحاضر روابط تجاری این دو کشور با دشواریهای بسیاری مواجه شده است که از آن میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

* عدم صدور ویزای ســریع و آسان؛ برای تردد تجار و بازرگانان

* عــدم انتقــال کالا از کامیونهــای ایرانی به ترکمنی بین دو بازارچه مــرزی باجگیران-گوران که باعث کندی فرایند تبادل کالا و افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده است. * دشواری وصول مطالبات بازرگانان * مشــکلات در دریافــت و پرداخت وجوه در بانکهای ترکمنی

* عــدم اعتنــای گمــرکات ترکمنســتان بــه فاکتورهای ارائهشده از سوی طرف ایرانی

* معطلی تمامی کالاهــای ترانزیت ایرانی به مقصد کشورهای CIS که از خاک ترکمنستان عبور میکند

* فرایند طولانی کسب مجوز کالاهای صادرات ایران از سازمانهای مختلف در ترکمنستان.

با نگاهی به موقعیت ژئوپلیتیک ترکمنســتان متوجه میشــویم حضــور جمعیتــی بیش از 9 میلیون نفر در سه استان خراسانرضوی، خراسان شمالی و گلستان، و قرابتهای فرهنگی مردمان این منطقــه و نزدیکی جغرافیایــی پایتخت این کشور با کلانشهری مانند مشهد، دلایل مستعدی بــرای روابط بیشــتر دولتِ «عشــقآباد» با ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.