بعضیها درباره توتال ادعای غلط کردهاند

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزیر نفت گفت: بعضیهــا گفتهاند 50 درصــد و بعضیهــا گفتهاند 70 درصــد کل درآمد میدان نفتیمان را به طــرف خارجی میدهیم؛ این حرف غلط است. حدود 84 میلیارد دلار سهم ایران از قرارداد توتال خواهد بود. بیژن زنگنه در حاشــیه جلســه هیئتدولت در ارتبــاط با قــرارداد نفتی با شــرکت توتال، یادآور شــد: پیش از ایــن توضیحات لازم را ارائــه کــرده بــودم و بــاز هــم میگویم که ارزش خالــص آنچه کــه ســرمایهگذاری کردهایم، حدود پنج میلیارد دلار اســت؛ البتــه توتال بیش از ایــن و نزدیک به شــش میلیــارد دلار ارزش خواهد آورد. برآورد ما این اســت کــه یک میلیارد آن صرف مالیات و عوارض به دستگاههای دولتی خواهد شد. وی ادامــه داد: همانطورکه پیــش از این هم گفته بودیــم، 50.1 درصــد این قرارداد ســهم توتال و 30 درصد ســهم شــرکت ملی نفت چین است و 19.9 درصد ســهم شــرکت ایرانی پترو پارس است. اصل پول و سود آن حداکثر 50 درصد تولید میدانی است. زنگنه در پاســخ به برخی شایعهها گفت: بعضیها گفتهانــد 50 درصد و بعضیهــا گفتهاند 70 درصد کل درآمد میدان را به خارجیها دادهایم؛ این حرف غلط اســت. مــا گفتهایم درآمد ما از ایــن میدان در مــدت عمرش با نفــت 50 دلار، حــدود 84 میلیارد دلار خواهد شــد؛ ولی ســهم توتال و مجموعهاش در 20 ســال، طبق آنچه به تصویب شــورای اقتصاد هم رسیده است، حدود 12 میلیارد دلار خواهد بود؛ یعنــی چیزی حــدود کمتر از 15 درصــد درآمد کل میــدان در طول عمر میدان خواهد بــود. وزیر نفت در همین راســتا ادامه داد: وقتــی دوره بازپرداخت طولانی میشود، طبیعتا مبلغ هم بیشتر میشود. در قراردادهای متقابل هم که داشتیم، همین مقدار دو برابــر را تجربه میکردیم. این کاری اســت که نوعی ســرمایهگذاری خارجی تلقی میشود و در شرایطی که بعضیها چه دشمنان ما در آن طرف اقیانوسها و چه دشــمنان ما در منطقه، میخواستند تحریمها ادامه پیدا کند و هرگونه ســرمایهگذاری خارجی در ایران شــکل نگیرد، ما این حرکت بــزرگ را از طریق دو شــرکت بــزرگ معتبر نفتی دنیا انجــام دادهایم. امیدواریم این کار برای بخش نفت و ســایر بخشها راهگشا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.