فرش قرمز برای توتال

Shargh - - اقتصاد -

در پایان معاملات «شــفارس» نیز با 6.92 درصد و «کترام» بــا 4.99 درصد بیشــترین افزایش قیمت را رقــم زدند؛ امــا بیشــترین کاهش قیمــت از آن «حفارس» با افــت 4.57 درصد و «تکشــا» با افت 4.52 درصد شــد. دیروز بیشــترین تقاضا باز هم به اوراق مشارکت شــهرداری ســبزوار تعلق گرفت و بیشــترین عرضه نیز به صندوق سرمایهگذاری پارند پایدار ســپهر اختصــاص یافت؛ اما در میان ســهام بورسی شــهد ایران بیشترین تقاضای خرید و سیمان خزر بیشترین عرضه را داشتند. همچنین روز گذشته، بیشترین حجم و ارزش معاملات را بلوک 41میلیونو 285 هزار ســهمی «وپخش» با ارزش 559میلیاردو 659 میلیــون ریالی رقم زد. بــا توجه به پایان هفته و برگزاری جلســه هیئت دولت در روز گذشته، وزیر نفت بــا پایانیافتن این جلســه از حضــور توتال در صنعت پتروشیمی کشور خبر داد و گفت: قرار است توتال یک سرمایهگذاری سنگین در بخش پتروشیمی ایران انجام دهد و آنهم در دست مذاکره است؛ اما ما قصد نداریم تا بحثها نهایی نشــده است، آن را اعلام کنیم؛ این خبر در حالی اعلام شد که معاملات چنــد روز اخیر گروههــای محصولات شــیمیایی و فراوردههــای نفتی تحت تأثیر قرارداد اخیر شــرکت ملی نفت ایــران و توتال قرار گرفتــه بود و این خبر موجب شد معامله پتروشــیمیها نیز تحتالشعاع قرار بگیرد و پیشبینی میشود تأثیر این خبر بهزودی بر معاملات این گروه نمایان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.