قیمت پژو 2008 مشخص شد

Shargh - - اقتصاد -

خبرآنلایــن:

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایرانخــودرو گفت: درصورتیکــه عوامل مؤثر بر قیمت تمامشده، بهویژه نرخ ارز، نسبت به شرایط کنونی ثابت بماند و تغییــر نکند، در آغاز تحویل، پژو 2008 با 98میلیونو 900 هزار تومان به دست مصرفکننده میرســد. هاشــم یکهزارع با اشاره به رقبــای این محصول در بازار ایــران، بیان کرد: محصولات مشــابه این محصــول در بازار ایران با قدرت موتور بهمراتب ضعیفتــر با قیمت بالای 130 میلیون تومان به فروش میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.