جریمه میلیاردی قاچاقچی پتو

Shargh - - اقتصاد -

تسنیم:

فــردی که سال گذشــته 20 هزار تخته پتو را به صورت قاچاق وارد کشور کرده بود، مبلغ یکمیلیاردو 200 میلیون تومان جریمه شد. رئیس اداره تعزیرات حکومتی پاکدشــت گفت: علاوه بر جریمه نقدی، پتوهای قاچاق نیز ضبط شــد و در اختیار اداره اموال تملیکی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.