به بهانه سالگرد حمله آمریکا به پرواز IR655

Shargh - - پژواك -

سعید امیر:

هرساله در 12 تیر سالروز حمله آمریکای خبیث به هواپیمای مسافربری ایران، اذهان جهانیان متوجه ماهیت پلید این کشور میشود. اتفاق تلخی با حدود 300 شــهید که ما هیچوقت آن را فراموش نکرده و ماننــد لکه ننگی بر تــارک آمریکا همــواره خواهد مانــد. این حمله غیرانســانی از زمان وقــوع آن، دیگر اقدامات انساندوســتانه آمریکا را تحتالشعاع قرار داده است.

جنایتهــای آمریــکا در طول تاریخ تنها متوجه ملــت متمدن ایران نبــوده؛ بلکه بخش عظیمی از ملتها و کشــورهای جهان زخمخورده خباثتهای این کشــور هستند. اکثر کشورهای جهان به صورت مستقیم و غیرمســتقیم متأثر از سیاســتهای غیرانســانی آمریکا در طول تاریخ بودهاند. همه کشــورها از ماهیت آمریکا آگاهاند؛ اما با گذشــت زمان و قرارگرفتــن بر ریل تنشزدایی و ضرورت تأمیــن منافع ملی، اکثریت این کشــورهای آسیبدیده به ســطح بالایی از همگرایی در صحنه سیاست بینالملل با آمریکا رسیدهاند. همه این کشورها به جنایتهای آمریکا در حق ملت خویش و دیگر ملتها واقف هستند؛ اما ضرورتها و نیازهای مردمانشــان باعث نشــده جنایتهای تاریخی آمریکا باب گفتوگو بر کشورشان را ببندد.

در کشــور ما بعد از شکلگیری برجام، ســالروزهای شرارت و خباثت آمریــکا در قبــال مردم ایــران مانند حمله بــه هواپیمای مســافربری، متأســفانه دســتاویزی برای مخالفان دولت برای حمله به گفتوگوی ایران و آمریکا در قالب برجام شــده است. چنان سیاست خارجی دولت را مورد هجمه قرار میدهند که انگار دولت روحانی و تیم مذاکرهکننده، با چشمپوشی از جنایتهای آمریکا در پی فراموشی این جنایتها و ارائه تصویری مثبت از ماهیت آمریکا اســت. چنان سالروز جنایتهای آمریکا را به برجام ربط میدهند که انگار برجام )فارغ از مزایای آن( پشتکردن بر خونهای ریختهشده است.

اصولگرایــان تندرو در جریان انعقاد برجــام نیز با انواع حملهها به تیم هستهای سعی بر ممانعت از گفتوگو و مذاکره با آمریکا بهویژه در موضوع هستهای داشتند. این روزها بهعنوان سالروز حمله به هواپیمای مسافربری نیز مستثنا نبود.

رویکرد گفتوگو، مذاکره و رابطه با غرب در مقایســه با تقابل آمریکا و غــرب بارهــا ثابت کرده کــه با گفتوگــو و مذاکره، مؤثرتــر میتوان جنایتهای آمریکا را فرصتی برای اهرم فشار بر این کشور کرد؛ کمااینکه در برجام و پس از برجام این فرصت پدید آمد. ســتیز و مواجهه با غرب و آمریــکا در دوره احمدینژاد نشــان داد که در این مســیر نهتنها قادر نخواهیــم بود جنایتهای آمریکا را تبدیل به فرصتی برای فشــار بر این کشــور کنیم؛ بلکه تجربه ثابت کرده در انزوا کسی فریاد و صدای ما را از محکومیت حمله به هواپیمای مسافربری نخواهد شنید. قدری منصف باشــیم. آیا اقدامات شوم بلوک شــرق در قبال ملت و کشور ما از غرب کمتر بوده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.