9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - پژواك -

احمدینــژاد: ملت ایــران راه شــهیدان را تا ابد حفظ میکند

جلیلی و ســولانا توافــق کردنــد: 15 روز دیگر، مذاکره بدون پیششرط تعلیق

آیــتالله جنتی با اشــاره بــه پرونــده پالیزدار و تفحص از قوه قضائیه: هدف شایعهسازیهای اخیر «جداکردن مردم از نظام» بود

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد استاندارد ملی پسته ایران جهانی شد

وزیر نفت: تولیــد نفت بالاتر از نیاز بازار اســت، آمریکا نفت مازاد را ذخیره میکند

الهــام، ســخنگوی دولت: ایران در ســختترین شرایط از معنویت دست نکشیده است

دادخواهــی 72 ســینماگر از دیــوان عدالــت؛ مهرجویی، کیمیایی و بیضایــی از امضاکنندگان این نامه

دفاع الهام، ســخنگوی دولــت از رئیسجمهور؛ احمدینژاد کبر ندارد پس عقلانیت دارد

سیداحمد علمالهدی: دست به اجرای طرحهای نامشروع نزنید

علــی لاریجانــی: کشــورهای غربی بــه مذاکره واقعی با ایران بپردازند، چراکه آنها در تعامل با ایران زمانی موفق خواهند شــد که وارد مذاکرات واقعی با ایران شوند

آلبرایت، وزیر خارجه ســابق آمریکا: اکنون زمان آن فرارســیده اســت که دولت آمریــکا درک کند با برقــراری مذاکرات و ارتباطات مســتقیم چیزی را از دست نمیدهد

آیــتالله احمد جنتــی: طرح تحــول اقتصادی دولت، گامی مهم و بزرگ است

لاریجانــی، رئیــس مجلــس: اســناد مذاکرات هستهای را منتشر میکنیم

علیرضا افشار، معاون سیاسی وزیر کشور: ارتقای فرهنگ و اخلاق انتخاباتی در اولویت است

ســردار جعفری، فرمانده کل سپاه: درباره حمله نظامی به ایران حتی نباید صحبت کرد

رئیس کل بانــک مرکزی: روابطعمومیها اذهان را برای تحولات آماده کنند

رئیــس مرکز آمــار ایران خبــر داد: آغــاز طرح نقدیکردن یارانهها با حذف یارانه انرژی

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام: صفا و صمیمیت گذشته، کمرنگ شده است

ســیداحمد علمالهدی: مخالفــت نماینده ولی فقیــه با اجرای هــر طرحــی، آن را از مشــروعیت میاندازد

احمد خرم، مؤســس انجمن اصلاحــات ایران: عدهای دنبال منزویکردن تشکلهای مردمی هستند

عباس عبدی: نشــانه دموکراسی، پاسخگویی به اندازه قدرتمندی است

ضرغامــی، رئیــس ســازمان صداوســیما: آمریــکا فعالیت کانالهــای تلویزیونــی منافقین و سلطنتطلبان را ممنوع کند

اســماعیل احمدیمقدم، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخــدر: مواد مخدر، بزرگترین معضل کشــور است

نژادحسینیان، معاون سابق امور بینالملل وزارت نفت: برای آشــتی هند و پاکســتان هــر ایرانی دو تا هفت میلیون دلار کادو میدهد

حجتالاسلام سیدحســن خمینی: فعالیتهای فرهنگــی باید به دینداری بیشــتر در جامعه منتهی شود

ســردار جعفری، فرمانده کل سپاه: هرگونه اقدام نظامی متجاوزان را پشیمان خواهد کرد

مصطفی پورمحمدی در حکمی از ســوی رئیس قــوه قضائیه بهعنوان رئیس ســازمان بازرســی کل کشور منصوب شد

متکی، وزیر خارجه در دیدار ســفرای 57 کشــور اسلامی در سازمان ملل: از عضویت ایران در شورای امنیت بهعنوان تنها کاندیدای مسلمان آسیا حمایت شود

مدودوف رئیسجمهور روسیه: تحریمهای غرب علیه ایران ناکارآمد و تحریکآمیز است

الهام، ســخنگوی دولت: پرونده حمله آمریکا به هواپیمای مسافری ایران درست پیگیری نشد

جلیلــی، دبیر شــورای عالی امنیــت در دیدار با ســولانا: ایران و اروپا برای ادامه مذاکرات هستهای به توافق رسیدند

هاشــمی، سرپرست وزارت کشــور: باید حداقل رفاه را برای مردم تأمین کنیم

ســخنگوی دولت: ایران از مواضــع خود درباره موضوع هستهای عقبنشینی نمیکند

احمدینــژاد: متوســلیان و یارانش شــقیترین دشمنان بشریت را رسوا کردند

جهرمــی، وزیــر کار خبر داد: رشــد دو تا ســه برابری ســرمایهگذاری دولت در مســکن، صنعت و حملونقل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.