به همديگر تيراندازي نكنيم

Shargh - - سياست -

خبرآنلاين:

حجتالاســام محمدتقي رهبر، عضو جامعه روحانيت مبارز و امام جمعه موقت اصفهان درباره موضــوع «آتشبس» که اخيرا از ســوي بعضي از چهرههاي اصولگرا مطرح شده اســت، گفت: «وقتي دو گروه با هم اختاف دارند و اختافاتشــان به ضرر نظام است، بايد اختافات را کنار گذاشــته و به هم ديگر تيرانــدازي نکنند. همديگر را تحقير نکنند، بلکه براي مصالح کشور و ملت اقدام، قيام و حرکت کنند. اين هم در جاي خودش صحيح است.

ميخواهم بگويم ايــن دو با هم در يک مورد نيســت که بگوييم آنجــا آتشبهاختيــار و اينجا آتشبــس. فرض کنيــد دو گروه سياســي با هم نزاع دارنــد. هرچند معتقدم بيــن اصولگرايان و اصاحطلبــان به آن صورت نزاعي نيســت و يک اختافاتي مطرح است که هر دو طرف حرفهايي دارنــد. اما زبان همديگــر را بفهميم و بر مصالح ملت تکيه کنيــم، به همديگر تيرانــدازي نکنيم، روزنامهها و نوشتهها و در سخنرانيها به همديگر حمله و هجمه نکنند. چون دشــمن سوءاستفاده ميکند و منافع ملي در مخاطــره ميافتد. اينکه گروههاي سياســي با هم باشند و آتشبس و صفا و صميميت داشــته باشند، براي مصالح کشور به جاي خودش درست است».

امام جمعه موقت شهر اصفهان با بيان اينکه بنده خودم يک فرد از جامعه اصولگرايي هستم، گفت: «البته هر جمعي هم اشتباهات و هم نقاط منفي دارد. فرض کنيد وحدت اصولگرايان خيلي کارســاز است که ما در خيلي جاها نداشتيم. البته در دوره اخير تا حدودي داشتيم. در مورد انتخابات رياستجمهوري اخير وفاق زيادي حاصل شد که حرکتهاي خوبي بود. جمنا اگرچه جواب نهايي را نــداد اما بيجواب هم نبود. کســب 16 ميليون رأي براي نامزدي که خيلي هم مقدمات تبليغات و سازوکار نداشــته، نشانه اين اســت که بالاخره گرايش عمومي بــه اصولگرايان وجود دارد. خطا هم بالاخره همه جا و در همه گروهها هست».

محمدتقي رهبر گفت: «ما بايد خطاهايمان را خودمان با نگاه خودمان رفع کنيم. براي خطاهاي خودمان و طرف مقابلمــان بزرگنمايي نکنيم تا يک امــر کوچک را کمکم بــزرگ و بزرگتر نکنند. به هر حــال حرفي که آقاي توکلي و آقاي زاکاني درباره آتشبس فرمودند، خوب است و خود بنده هم همين را ميگويم که امروز روزي اســت که ما با حفظ موازين چارچوب انقاب، دست به دست هم دهيــم. بدون اينکه يک ذره از مواضع انقاب عقبنشــيني کنيم. با توجه به همان فرمايش آقا کــه فرمودند آتشبهاختيار، دفــاع از ارزشها در مقابل تهاجم همچنان محفوظ است».

ايــن عضو جامعه روحانيت مبارز با بيان اينکه اصولگرايــان بالاخره حرفهــا و انتقاداتي دارند، هرچنــد در جاهايــي هم ضعفهــا و قوتهايي داريــم، گفت: «همانطــور کــه در مقابل ما هم گروههاي ديگري هســتند. امروز روزي اســت که ضعفهاي کوچک را بايــد ناديده بگيريم و حتي تعدد نگاههاي سياسي در اصولگرا و اصاحطلب را کوچک کنيــم و امور و ضعفهــاي کوچک را بزرگ جلــوه ندهيم تا به نگاه چشــمبهراه ملت پاسخ دهيم.

کار، اشــتغال، اقتصاد، ثبــات ملي و وحدت از اصول اوليه ماست که زير پرچم ولايت و ولي امر بايســتيم. معتقدم اصولگرايان آنچنان خطاهاي بزرگي نداشتند که بخواهند آن را با طرح موضوع آتشبس پوشش دهند! بالاخره يک جاهايي بايد بيشــتر با هم باشــيم که نبوديم. هرچند جاهايي جبــران کرديم. بالاخره هــر گروهي يک ضعف و قوتهايي دارد. اکنون وقت آن است که ضعفها را برطــرف کنيــم و با اقتــدار در مقابــل بيگانه بايســتيم. در کنار هم باشيم و خواستههاي ملت را پاسخ دهيم».

او با بيان اينکه اگر اصولگرايان ايراداتي داشته باشند، اصاحطلبان هم ايراداتي دارند، ادامه داد: «اما الان وقت اين نيست که روي ايرادات يکديگر انگشــت و ماشــه بگذاريم و بــه اختافات دامن بزنيم. ما بايد به ســمت صلح، صفا، صميميت و کار براي نظام و اســام و کشور تحت پرچمي که امروز به دست ولي امر است، برويم و مقابل ولي امر موضعگيري نکنيم. اصاحطلبان، اصولگرايان و آقاي رئيسجمهور در مواقعي حرفهايي زدند که جايش نبود و قصد تجديد اينها را ندارم که در رسانه مطرح شــود ولي بههرحال اينها چيزهايي است که نبايد از آن غافل باشيم. اکنون جاي نزاع نيســت؛ جاي وحدت، همدلي و همکاري است و بايد دشمن را مأيوس کنيم. روي اين موضوع تکيه کنيم که اگر دشمن قصدش رويکارآوردن جرياني اســت که اين جريان در مسير خواستههاي آمريکا باشد، بايد در دهانش بزنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.