راهی جز قدرتمندشدن و قدرتمندماندن نداريم

Shargh - - سياست -

ســپاهنیوز:

آيين افتتاح پايگاه هوايی سيدالشهدا )ع( نيروی زمينی ســپاه با حضور ســردار حســين سامی، جانشــين فرمانده کل ســپاه، سردار محمد پاکپور، فرمانده نيروی زمينی سپاه، سردار سيدهاشم غياثی، فرمانده ســپاه فجر استان فارس و جمعی از فرماندهان و مسئولان در شيراز برگزار شد.

ســردار سامی در اين مراســم با طرح اين سؤال که «چه کسانی توانستهاند سياستهای تجاوزکارانه را نسبت به اين کشــور بزرگ؛ اما پرتهديد در سطوح جهانی که دشــمنانی نظيــر آمريــکا دارد، متوقف کنند؟»، گفت: «بــدون جهاد کبير، تاش فداکارانه و ساختن قدرت و توســعه و گسترش آن نمیشود در مقابل دشمنانِ پر از کينه ايستاد». او افزود: «آرامش، امنيــت، اقتدار و عزتی که امروز به فضل الهی از آن برخوردار هســتيم، ثمره ازخودگذشتگی انسانهای فداکاری اســت که به پيشــرفت و آرامش يک ملت فکر میکنند و جنس ســپاه و نيروهای مســلح ذاتا اينگونه است». سردار سامی ساخت پايگاه هوايی سيدالشــهدا )ع( را اقدامــی مهــم و کار عظيمــی برشــمرد و گفت: «نيروی زمينی سپاه در حال تبيين يک شــخصيت نوين و مدرن از يک نيروی تخصصی اســت که در ميدان عمل و مأموريتها موفق بوده و يکی از زيرساختهای مهمی که موفقيت آينده اين نيرو به آن متکی اســت، بخش هوانيروز سپاه است که در مســير تکامل، مملو از بالگردها خواهد شد». او ادامه داد: «نيروی زمينی سپاه دارای سرعت عمل و قدرت انجام عملياتهای عميق اســت و اينها يک الــزام تاکتيکی و عملياتی اســت. نيرويی که در اين حجم در بخشهايی نظيــر امداد و نجات، ترابری و تهاجم انجام مأموريت میکند، نيازمند يک سيســتم هوايی است». سردار سامی با بيان اينکه راهی جز قدرتمندشــدن و قدرتمندمانــدن نداريم، گفت: «هر کشوری در جهان ضعيف باشد، محکوم به شکست است. زمين مهمترين عنصر قدرت يک نظام و ملت اســت؛ بنابراين بايد در زمين مســتحکم باشيم و اين دســتور کار جدی ما اســت». اولين پايگاه رســمی هوانيروز ســپاه با نام سيدالشهدا )ع( ظرفيت بيش از دهها بالگرد را دارا بوده و با اســتفاده از جديدترين تکنولوژیهای روز دنيا ســاخته شــده است. در اين پايگاه از بالگردهــای ، ‪206 ،214 ،205‬ و 209 استفاده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.