ترامپ و پوتین به دنبال شراکت نه رویارویی

Shargh - - جهان -

باوجود ابرهای تیــرهای که همچنان در روابط ایالات متحده و روســیه به چشــم میخورد، باید گفــت واقعیت کاملا برخلاف اینهاســت. هرچند اختلافــات طرفین بــا دعاوی مربــوط به دخالت روســیه در انتخابات و هککردن اطلاعات حزب دموکــرات در جریان انتخابات ریاســتجمهوری شروع شد و بحرانهای نظامی و سیاسی دیگر نیز بر آن اثر گذاشــت، بااینحال برعکس تصور رایج، بعضی مســائلی که به رسانهها کشانده نمیشود بیانگر آن اســت که روابط بین واشنگتن و مسکو در بهترین حالت بــوده و این دو خود را برای یک شراکت قوی آماده میکنند.

با انتخاب دونالد ترامپ به ریاســتجمهوری آمریکا، رســانههای این کشور همه بر او شوریدند و او را متهم به آن کردند که دستساخته روسیه بوده و آنقدر ضعیف اســت که نخواهد توانست بــا ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روســیه، مواجه شــود. ترامپ همه این ادعاهــا را رد کرد و گفت اگر هم احتمالا روســیه در انتخابات دخالت کرده باشد در حدی نبوده که منجر به برد یا باخت یک نامزد شود. بااینحال آمریکاییها احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را بیشتر دانستند؛ شاید به دلیل برخی اظهارات ترامپ که نشــان میداد «شــیفته» پوتین است. به دلیل همین فشارها بود که ترامپ مجبور شــد تنشهایی را بین آمریکا و روســیه دامن بزند تا ثابت کند او یک «آمریکایی» راســخ است و مانند گذشتگان «روسیه» را دشمن کشــورش میداند، اما واقعیت چیز دیگری بود و ترامــپ با همان عملگرایی خــاص خود و تمایل او بــه خارجکــردن ایالات متحــده از بحرانهای جهانی، هنوز هم به یک شــراکت قوی با همتای روسی خود فکر میکند. او قصد دارد بهاینوسیله از هزینههای نظامی و دیپلماتیکی که واشــنگتن بهخاطر آن متحمل شــده، بکاهد. برایناســاس میتوان اطمینان داشت که روابط آمریکا و روسیه روزبهروز قویتر شــود و رفتهرفتــه همه موانع و ســوءتفاهمهایی که حتــی از دوران باراک اوباما، رئیسجمهور قبلی آمریکا، وجود داشــت، از بین خواهد رفت.

یکــی از نکات مهمی که این رویکرد را نشــان میدهــد، توافق دو کشــور برای نخســتین دیدار مشــترک رهبران دو کشور در حاشیه اجلاس گروه 20 G20() در هامبــورگ آلمان در چندروز آینده اســت. آن چیزی که راه را بــرای این دیدار هموار کرد، ســفر چندروز پیــش هنری کیســینجر، وزیر خارجه اســبق آمریکا، به مســکو بود. گزارشها نشــان میدهد ایــن دیدار پیوندی وثیــق با دیدار سران آمریکا و روسیه داشــت و حتی رسانههای آمریکایی از «پروژه معامله با روســیه» دراینباره خبــر دادنــد و گفتند کیســینجر مأمور آن شــده اســت. او چندروز پیشتر وقتی ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه، در کاخ ســفید بود، با او در واشــنگتن دیــدار داشــت. آگاهان بــه تحرکات پشتپرده سیاســت آمریکا میگویند کیسینجر 94 ساله معمولا به جایی ســفر نمیکند. او همیشه مثل «روباه قطبی» اســت و ظهورش اگر در جایی مشــاهده شــد باید آن را بــه مناســبتی و دلیلی دانســت. دراینباره حرفهای زیادی گفته شده و میشود که قرار اســت چه معاملات و تفاهماتی صورت گیرد. بهخصوص در رابطه آمریکا و روسیه و نیز بهخصوص اینکه کیســینجر یکی از بازیگران اصلی دوران جنگ ســرد بــود و دیدارهای زیادی در همان دوران با آندره گرومیکو، همتای روســی خود، داشــت. برایناساس میشــود باور کرد که این میانجیگری امــر کوچکی نبوده و میتواند به آرامش بیشــتری بین طرفین منجر شــده و برای همه جهانیان نیز مفید باشد.

اشــارههایی که از آمریکا میآید بــر این نکته تأکید دارند که ترامپ بعد از چند ماه برخوردهای سیاســی داخلی، حالا میرود تا توازن گذشته بین مسکو- واشــنگتن را احیا کند. شــاید دیدار آینده بــه نزدیکترشــدن دیدگاههــای آن دو در مورد تحولات خارجی و بحرانهای پراکنده کمک کند. واشــنگتن نیز مانند مســکو به دنبال این است که رابطه بینشــان مبتنیبر شراکت و همکاری باشد، نــه برخــورد و رویارویی. آن دو همدیگــر را بهتر میشناســند و هرکــدام مرزها و منافــع دیگری را میداند. ازایــنرو باید توافقی صــورت گیرد و معاملاتی ترتیب داده شــود، حتی اگر برای مدتی زمانبر باشد.

منبع: الخلیج

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.