شبهجنگ در شبهجزيره

Shargh - - جهان -

ارتشهــای کرهجنوبــی و آمریکا در رزمایشــی مشــترک هر کدام یک موشــک تاکتیکی در آبهای بینالمللی آزمایــش کردند؛ اقدامــی که همزمان بــا آزمایش اخیر موشــک بالســتیک کرهشــمالی انجام شده اســت. به گزارش بيبيسي، وزیر دفاع کرهجنوبــی با اعــلام برگزاری تمرینهای مشــترک نظامی شــامل واحدهای موشکی ارتش و نیروهای آمریکایی مســتقر در این کشــور، گفــت اجرای این تمرینها «نشــانه عدم تحمل اقدامات تحریکآمیز کرهشــمالی اســت». فرماندهی نیروهای آمریکایی مســتقر در کرهجنوبی هم گفته اســت هدف از این تمرینهــا نشــاندادن آمادگــی کامل رزمــی برای مقابلــه بــا «اقدامــات بیثباتســاز و غیرقانونی حکومت کرهشمالی است .»

در جریان این تمرینها، آمادگی شــبکه موشکی تاکتیکــی کرهجنوبی مورد آزمایــش عملیاتی قرار گرفت و یک فروند موشــک هیونمو 2 ســاخت این کشــور هم به ســوی هدف فرضی واقع در آبهای ساحلی کرهجنوبی شلیک شد.

روز گذشــته کرهشــمالی اعلام کرد یــک فروند موشــک بالســتیک قارهپیما را آزمایش کرده است. رسانههای کرهشــمالی که همگی در کنترل دولت قرار دارند، گفتند این موشــک قادر به حمل کلاهک هســتهای براي هدف قراردادن خاک ایالات متحده اســت.در همین حال، مقامــات آمریکایــی پرتاب موفقیتآمیز این موشــک را تأییــد کردهاند و منابع خبری به نقل از کارشناســان آمریکایی، گفتهاند این موشــک میتواند به نقاطی در ایالت آلاسکا برسد هرچند بخش عمده خاک آمریــکا هنوز در تیررس آن قرار ندارد.

رکــس تیلرســون، وزیر امــور خارجــه آمریکا، آزمایش موشــکی کرهشــمالی را که در تعارض با قطعنامههای مصوب شورای امنیت صورت گرفت، محکوم کرده و خواســتار «واکنش مشترک جهانی » نسبت به آن شده است. شورای امنیت سازمان ملل کرهشــمالی را به دلیل ادامه برنامههای هستهای و موشکی هدف تحریم بینالمللی قرار داده است.

در این میان دســتگاههای تبلیغاتی کرهشــمالی هم ساکت ننشســته و گفتهاند آزمایش این موشک «هدیــهای بــه متجــاوزان آمریکایــی» بــرای روز استقلال- جشــن ملی - ایالات متحده بوده است. ایــن آزمایش چند روز پــس از آن صورت گرفت که دونالــد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریــکا، در دیدار بــا رئیسجمهــوری کرهجنوبی هشــدار داد ایالات متحده شکیبایی خود در برابر کرهشمالی را بهتدریج از دست میدهد.

به گفته ناظران، آزمایش موشــکی کرهشــمالی دولــت آمریــکا را در موقعیت دشــواری قرار داده اســت. بــا وجــود افزایش خطــری که از ســوی کرهشــمالی متوجه کرهجنوبی - متحد مهم آمریکا در منطقه - و حتی خاک آمریکا شده، دولت آمریکا گزینههــای عملــی چندانی بــرای مقابلــه مؤثر با آن در اختیار ندارد. دســتزدن بــه اقدام نظامی به احتمال زیاد باعث بروز جنگ و خســارت گسترده به کرهجنوبی میشــود و علاوه بر آن، مخالفت روسیه و چین را به همــراه دارد. ادامه وضعیت کنونی نیز به منزله افزایش تهدید علنی از ســوی کرهشمالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.