ا ملیونسدفرنخ یس،تاوزیرب سهنتدثهنااسرائییلپقس70 سا اازعدله

Shargh - - جهان -

سال ۱947 رهبران صهیونیستی آلبرت اینشتین را متقاعد کردند نامهای به جواهر لعلنهرو بنویســد و از او بخواهد از تشــکیل رژیم اسرائیل حمایت کند. نهرو در جواب گفت فلسطین اساسا یک کشور عربی اســت و باید اینچنین باقی بماند. حالا 70 سال بعد از آن روز، نارندرا مودی در سفری تاریخی به اسرائیل رفته اســت. مودی که ملیگرا و محافظهکار است و طرفدار بازار آزاد، اولین نخستوزیر هند است که به اســرائیل سفر و باب رابطه دوطرفه را باز میکند. در این سفر که سهشــنبه شب آغاز شد و سه روز ادامه خواهد داشت، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در همه بازدیدهــای مــودی او را همراهی خواهد کــرد. دو طرف از قصد خــود برای توســعه روابط دوجانبه خبر دادهاند و مودی هم پیش از سفر خود به اســرائیل در صفحه توییترش نوشــت: «اهداف گســتردهای را از سفر به اســرائیل دنبال میکنیم. از روابط اقتصادی گرفته تا توسعه تعاملات انسانی.»

چرخش هند

فــارغ از آغــاز همکاریهای تجاری، بســیاری از تحلیلگــران به لحــاظ نمادین و حتی سیاســی این ســفر را فراتــر از تاریخی مینامند. نخســتوزیران هند در طول تاریخ این کشــور تلاش کردهاند در قبال بحران فلسطین و اسرائیل از تلاشهای فلسطینیها حمایت کنند و شــاید جمعیت حــدود 200میلیونی مســلمانان ســاکن هند هم در این رویکــرد بیتأثیر نبوده اســت. اندک مقاماتی از هند که در سالهای اخیر به منطقه سفر کردهاند، تلاش کرده بودند هم از اسرائیل و هم از سرزمینهای فلسطینی دیدار کنند. اما مودی اســتثنای این قاعده است، او حتی به خود زحمت نداده در این سفر با مقامات فلسطینی دیدار کند. از آنجا که نخســتوزیر در ساختار سیاسی هند عالیرتبهترین مقام اجرائی کشور است، سفر مودی به منطقه بر وزن این دیدار میافزاید. مقامات هندی تلاش کردهانــد هرگونه تغییر در سیاســت خارجی خود در قبال فلســطینیان را در چارچوب تلاش هند برای ایجاد رابطه بهتر بــا دولتهای مختلف تعبیر کننــد. در همین رابطه رســانههای هندی به نقل از بالا باسکار، از مقامات ارشد وزارت خارجه هند، نقل کردهاند « روابط دهلی با هر کشوری مستقل است و جدای از رابطه آن با دیگر کشورهاست.»

پیشینه روابط

بــه باور برخی تحلیلگران ســفر مودی را شــاید بتوان بزرگترین بازنگری نظم جهانی از زمان جنگ جهانی دوم به این ســو خواند. هند پس از استقلال از بریتانیا در ســال ۱947 با اتحاد جماهیر شوروی و جهان عرب متحد شــد اما اســرائیل با جهان غرب رابطــه نزدیکتــری داشــت و تا ســال ۱992هند و اسرائیل حتی با یکدیگر رابطه دیپلماتیک رسمی هم نداشــتند. آغاز رابطه دیپلماتیک هم حتی به معنی بهبود رابطه دو طرف نبود اما وقتی سال 20۱4حزب بهاراتیا جاناتا به پیروزی رســید و مودی نخستوزیر هند شــد، ســطح رابطه تجاری دو کشــور، بهویژه رابطه دفاعــی افزایش یافت. در همیــن ماه آوریل هم رسانههای اسرائیلی از قرارداد دومیلیوندلاری اســلحه و سیستمهای دفاعی اســرائیل و هند خبر دادند. برخی ناظران میگویند دولت مودی در تلاش اســت روابط تجاری، تکنولوژیــک و مهمتر از همه نظامی خود را با اسرائیل گسترش دهد؛ اگرچه از نظر سیاسی احتمالا هنوز به حمایت خود از فلسطینیان ادامه میدهد. نخستوزیر هند در آستانه سفر خود به اســرائیل از راهحل تشــکیل دو کشــور برای حل بحران فلســطین و اســرائیل حمایت کرده بود و در گفتوگو با روزنامهای اســرائیلی گفتــه بود توافق نهایی باید احساســات و خواستههای همه طرفها را در نظر بگیــرد و کلید حل این بحران در دســتان همه طرفهاســت. مودی درباره موضعگیریهای کشــورش دربــاره اختلافات دو طرف فلســطینی و اســرائیلی در ســازمان ملل گفت: مــا میخواهیم گفتوگــو را با همه طرفها بهویژه اســرائیل ادامه دهیم تا بــه راهحلهایی ایدهآل در ســازمان ملل و در دیگــر همایشهای مشــترک دســت یابیم. هند از تبعیض علیه یک «کشــور» مشــخص در سازمان ملل حمایت نمیکند. هند دومین کشور پرجمعیت جهان بعد از همســایه شــرقی خود چین است اما انتظار میرود که تا ســال 2020 جمعیت این کشور از چین بیشــتر شــود و به پرجمعیتترین کشور دنیا تبدیل شود. از سوی دیگر تحولات منطقهای، هند را در محور تحولات سیاســی، اقتصادی و نظامی قرار داده اســت و این مسائل میتواند یکی از محورهای اصلی تلاش هند برای رابطه گستردهتر با اسرائیل و بهرهوری از پیشرفتهای صنایع کشاورزی و نظامی آن باشد؛ بهویژه در چارچوب رقابتهای هند با چین و تلاش مقامات دهلی نو برای حضوری مســتمر و فعال در اقیانوس هند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.