نش مسیاتکنشورجهاییگعرربییبرایبر دررسیپ داسقخیقطقرهبرگزارشد 90

Shargh - - جهان -

یک ماه از زمانی که شش کشور عربی به رهبری عربستان و امارات تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با قطر گرفتند، میگذرد اما هنوز نشــانه مشــخصی از بهبود روابط دیده نمیشود. حدود ۱2 روز پیــش ائتلاف عربی خواســتهها و شــروط خود بــرای رفع تحریمها علیه قطر را از طریق امیر کویت به دست قطریها رســاندند و قرار شد این کشور در ۱0 روز به این درخواســتها پاسخ دهد. پاسخی که البته بــا تأخیر و بعد از تمدیــد دوروزه ضربالاجل ائتلاف عربی بار دیگر از همان مسیر کویت به دست کشورهای عربی رسید. در رأس خواستههای ائتلاف عربی، کاهش روابط دیپلماتیک با ایران، قطع ارتباط بــا گروههایی ماننــد اخوانالمســلمین و حماس و تعطیلی شبکه الجزیره قرار داشت و موضع ابتدایی قطر در قبال آن شــروط، بســیار صریح بود. قطر این شــروط را غیرقابــل مذاکره و ناقــض حاکمیت این کشــور خواند و حتی از پاســخدادن بــه آن امتناع ورزیــد. در همین رابطــه، محمــد عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری مشــترک با زیگمار گابریل، همتای آلمانیاش، این خواستهها را در راســتای تحدیــد آزادی دانســت. بااینحال با تمدید مهلت کشورهای عربی به درخواست کویت، قطر مجاب به پاسخگویی شــد هرچند تاکنون هیچ جزئیاتی از این پاســخ به رسانهها درز نکرده و آنچه گفته میشــود در حد گمانهزنی باقی مانده اســت. بهعنوان مثال روزنامه الیــوم در حالی از طرح قطر بــرای انتقال شــبکه الجزیــره به لنــدن در صورت پیشــرفت مذاکرات خبر داده اســت کــه هیچ منبع دیگری آن را تأیید نکرده است. وزیر خارجه قطر، روز گذشــته صراحتا عنوان کرد که حق افشای جزئیات پاسخ قطر به کشورهای عربی را ندارد.

آلمان، اتحادیه عرب و روسیه

علاوه بر تسلیم پاســخ قطر به کشورهای عربی، بحران قطر روز گذشــته شــاهد یک تحول دیگر نیز بود. تا روز گذشــته، بیشــتر بــار میانجیگــری میان قطــر و ائتلاف عربی را کویت به دوش کشــیده بود، بهطوریکه پاســخ قطر بعد از یک نشســت طولانی بین وزرای خارجه قطــر و کویت، تحویل امیر کویت شــد. اما به نظــر رفتهرفتــه بازیگران دیگــری نیز خواهــان نقشآفرینی در حل این بحران بیســابقه میان کشورهای عربی منطقه خلیجفارس میشوند. آلمان از جمله کشــورهایی اســت که از همان آغاز بحــران، طرفین را به مذاکره دعــوت میکرد اما در روزهــای اخیر نقش پررنگتری پیدا کرده اســت که مصداق بارز آن، ســفر زیگمار گابریل به قطر و دیدار با امیر و وزیر خارجه این کشــور اســت. علاوه بر این دیدارها، تماس تلفنی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، با ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان را نیز باید به تلاشهای میانجیگرانه آلمان اضافه کرد. بعد از آلمان، نوبت اتحادیه عرب بود که برای نخســتینبار نسبت به این بحران عربی واکنش نشان دهد. احمد ابوالغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب روز گذشــته با اشاره به اینکه اعلام خواســتهها گامی رو به جلوســت، از آماگی ایــن اتحادیه برای نقشآفرینــی در حل این بحــران خبر داد. این واکنش دبیــرکل اتحادیه عرب بعــد از آن صورت میگیرد که وزیر امور خارجه قطر از عدم موضگیری این سازمان نسبت به بحران قطر انتقاد کرده بود.

البتــه این واکنش دبیرکل اتحادیه عرب نیز بدون حاشــیه نبود. درحالیکه برخی رســانهها به نقل از ابوالغیظ، اعلام علنی خواستهها از سوی کشورهای عربی را یک اشــتباه خوانده بودند، محمود عفیفی، ســخنگوی اتحادیه عرب، با اشاره به اینکه ابوالغیظ هیچ مسئولیتی را متوجه هیچکدام از طرفین نکرده اســت، منســوبکردن این ســخنان را به ابوالغیظ ناصحیــح خوانــد. از دیگر ســو، بــا گمانهزنیهای صورتگرفتــه درخصــوص انعطاف قطــر در قبال شروط کشورهای عربی و بازشــدن روزنهای از امید برای حل بحران، به نظر روســیه نیــز قصد دارد به معادلــه میانجیگری پــا بگذارد. در همیــن رابطه، ســرگئی لاوروف در کنفرانــس خبــری مشــترک با دبیرکل اتحادیه عرب، ضمن تأکید بر نقش روزافزون این اتحادیه در آرامکردن اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقــا، از آمادگی کرملین برای بهبــود روابط میان کشــورهای عربی و حل بحران قطــر خبر داد. حالا همه چشــمها به قاهره دوخته شــده است که روز گذشــته میزبان نشســت چهارجانبه وزرای خارجه چهار کشــور عربی بود؛ نشســتی که حول بررســی پاســخ قطر و نحوه واکنش این کشورها به این پاسخ برگزار شــد. عربســتان، امــارات، بحریــن و مصر در بیانیه مشترکشــان بعد از دریافت پاسخ قطر، عنوان کرده بودند که این کشــور در زمان مناسب جوابی را دریافــت خواهد کرد. جوابی که تــا حد زیادی آینده بحران قطر را حداقل در کوتاهمدت رقم خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.