فراخوان چپهای فرانسه برای تظاهرات علیه مکرون

Shargh - - جهان -

رهبر چپ افراطی فرانسه روز گذشته خواستار برگزاری اعتراض سراسری علیه طرحهای دولت برای کاهــش هزینهها، اصلاحات کارگری و طرح حامی اقتصاد کاهش مالیات شــرکتها شــد. به گــزارش خبرگزاری رویترز، ژان – لوک ملانشــون، رهبــر چپ افراطــی فرانســه، کــه در انتخابات ریاســتجمهوری اخیر شکســت خورد و اکنون عضــوی از پارلمان اســت، یک روز پــس از رأی اعتمــاد پارلمان بــه طرحهای امانوئــل ماکرون، رئیسجمهوری فرانســه، ســخن گفت. به گفته ملانشــون، ماکرون در قدرت غرق شــده و تلاش دارد چندیــن دهه پیشــرفت در حقوق کارگران را معکوس کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.