لایحه جدید برای استقلال کاتالونیا

Shargh - - جهان -

رهبران کاتالونیا لایحــهای را ارائه کردهاند که به موجب آن برگزاری یک همهپرســی اســتقلال حتی بدون موافقت مادرید در این منطقه تضمین خواهد شــد و تاریــخ اول اکتبر بــرای آن در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری دویچهوله، براســاس ایــن لایحه جدیــد که از ســوی دولت منطقهای تحت کنترل جداییطلبان در کاتالونیای اسپانیا ارائه شــد، این منطقه «بلافاصله» بعد از همهپرســی و در صورت رأی اکثریت به جدایی از اسپانیا اعلام استقلال خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.