بازنگري در مصونیت قضائی تونی بلر

Shargh - - جهان -

عالیتریــن قاضــی بریتانیا پرونــده ممنوعیت رسیدگی قضائی به اقدامات تونی بلر، نخستوزیر ســابق این کشــور، به دلیل جنگ عــراق را مورد بازنگری قرار میدهد. به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه گاردین، پیش از این در سال 20۱۶ شکایت علیه نخستوزیر ســابق بریتانیا به وسیله دادگاه وستمینســتر مسدود شد و همزمان در حکم این دادگاه تعیین شــد که بلر از این به بعد از هرگونه اتهام کیفری دراینباره مصون خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.