محاصرهشدن فرماندهان داعش در موصل

Shargh - - جهان -

منابع رســانهای اعلام کردند فرماندهان داعشی مســئول ادامه نبرد در موصل، اکنون تحت محاصره نیروهــای عراقی قــرار گرفتهاند. به گفتــه خبرنگار شــبکه المیادین، براســاس این گــزارش، نیروهای عراقی تحــرکات داعــش در محله «المیــدان» در بخش قدیمی موصل را هدف قرار میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.