فقدان استراتژی آمریکا در سوریه

Shargh - - جهان -

«درحالیکــه نیروهای تحــت حمایت آمریکا بــه بازپسگیری موصــل در عــراق و رقه در ســوریه نزدیک میشــوند، فرماندهان آمریکایی اطمینان دارند که بهزودی خواهند توانســت شبهنظامیان داعشــی را پس از ســه ســال مبارزه در خلافت خودخوانده خود، درهم بشــکنند». به گزارش ایســنا، روزنامــه لسآنجلستایمز در تحلیلی نوشته است: «اما کاخ سفید همچنان باید استراتژی را برای گام بعدی خود جهــت بازیابی ثبات در مناطق بازپسگرفتهشــده تعریف کند؛ تصمیماتی کلیدی که باید برای مناطق امن، بازســازی، حکومتهــای در حــال تولد، کاهــش تنشهای قومــی و تعهد نیروهای آمریکایی اتخاذ شوند».

علاوه بر این دولت دونالد ترامپ هنوز سیاســتی برای چگونگی مقابلــه با نیروهای ایران و روســیه تعیین نکرده اســت؛ دو قدرت خارجی که بیشترین پیشروی را در این جنگ تلخ داشتهاند و اکنون امیدوارنــد بتوانند نفوذ خود را افزایش دهنــد. ایران بهویژه تلاش دارد امنیت مناطقی را که با عبور از مرز غربی این کشــور از عراق و ســوریه عبــور کرده و به لبنــان و حزبالله میرســد، تأمین کند. مایکل یافه، از ســفرای پیشــین وزارت دفاع آمریکا در خاورمیانه و معاون مرکز خاورمیانه و آفریقا در مؤسسه صلح آمریکا، دراینباره میگویــد: درحالحاضر همه گروههای درگیر در ســوریه به دنبال نابودی داعش هســتند بدون اینکه از قوانین این مسیر آگاه باشند و این موقعیتی خطرناک اســت. خطر تقابل گستردهتر در هفتههای اخیــر بهویــژه با ساقطشــدن جنگنده ســوری از ســوی نیروهای آمریکایی برای اولینبار در این جنگ ششســاله بهخوبی روشــن شــده اســت؛ اقدامی که احتمال هرگونه واکنش خشمگینانه را از سوی روسیه که از بشار اسد، رئیسجمهور سوریه، حمایت میکند، افزایــش داد. جنگندههــای آمریکایی همچنین دو پهپاد ســاخت ایران را هدف قرار دادند با وجود اینکه هنوز مشــخص نیســت که چه کســانی آنها را به پــرواز درآورده بودند. پنتاگــون ادعا میکند تمامی این حملات اقداماتی دفاعی اســت چراکه این هواپیماها یا به نیروهای آمریکایی یا نیروهای تحت حمایت آن نزدیک شــده یا آنها را مورد هدف قرار میدادهاند.

ایــلان گلدنبــرگ، یکی از اعضای ارشــد پیشــین وزارت خارجه آمریکا که اکنون ریاســت برنامه خاورمیانه را در مرکز امنیت جدید آمریکایی برعهده دارد، نیز دراینباره معتقد است: مسئلهای که من درباره آن نگرانم ســناریویی بســیار پیچیده است. وقتی شما حمله به جنگندههای طرف مقابل را آغاز میکنید این تنشها بهســرعت افزایش مییابند. پیش از ایــن دونالد ترامپ، در دوران کمپینهای انتخاباتــی وعــده داده بود که در مــاه اول حضور در کاخ ســفید استراتژی خود را برای شکست داعش ارائه دهد. او بعدتر بهعنوان رئیسجمهور متعهد شــد تا پس از یک ماه کنفرانسی خبری برای گفتوگو درباره این استراتژی برگزار کند.

بااینحال او هنوز به هیچیک از وعدههای خود عمل نکرده است اما درحالحاضر مباحث گســتردهای میــان پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ ســفید بــرای تعیین اســتراتژی دراینباره در جریان اســت. دســتکم به صورت علنی جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا و هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی دولت این کشور، اولویتهای مختلفی را در این موضوع مطرح کردهاند. پنتاگون معتقد است تنها هدفش شکســت داعش بوده و هیچ قصدی برای درگیری بــا ایران ندارد. متیس پیش از ســفر به اروپا برای شــرکت در نشست سران ناتو به خبرنــگاران گفته بود: ما تنها از کشیدهشــدن به درگیریهای جنگ سوریه خودداری میکنیم.

دو روز پــس از آن مکمســتر رویکــرد متفاوتی را بــه نمایش گذاشــت. وی مبارزه علیه داعش را بخشــی از کمپیــن بزرگتری دانست که هدف آن مسدودکردن شکلگیری «گروههای تروریستی فراملی» اســت. وی همچنیــن ادعا کرد ایــران در منطقه نیرویی «نفاقافکن» اســت و اســتراتژی آمریکا در دوران پــس از داعش بهویژه بر منزویکردن تهران متمرکز اســت تا از نفوذ آن در منطقه جلوگیری کند. در آنســو روسیه برای حفظ اســد، بهعنوان متحد کلیــدیاش در منطقــه و تنها پایــگاه دریایی خارجــیاش که در سواحل سوریه قرار دارد، مبارزه میکند. دراینمیان یکی از مقامات آمریکایــی که در جریان اختلافات میان قوای مختلف این کشــور بر سر استراتژی در قبال سوریه است، میگوید کاخ سفید بسیار مشتاق اســت از هلیکوپترهــای بلکهــاوک خود برای مســدودکردن راه ایران و کنترل آن اســتفاده کند، درحالیکه پنتاگون و وزارت خارجه این کشــور تلاش دارند از تقابل مســتقیم با تهران خودداری کنند. درهمینحال برخی دیپلماتها و مقامات پنتاگون هشــدار میدهند درگیری با ایران در ســوریه بیهوده و فاجعهآمیــز خواهد بود. آنها همچنین نسبت به انجام اقدامات متقابل در عراق هشدار میدهند؛ جایــی که نیروهای آمریکایــی اعم از دیپلماتها و ســربازان برای مقابله با نفوذ ایران در تعاملی حســاس با رهبران محلی شــیعه قرار دارند.

رابرت فورد، ســفیر واشنگتن در ســوریه که این کشور را در سال 2014 ترک کرد، در پاســخ به این ســؤال که آیا شــرق سوریه جایی اســت که دولت ترامپ قصد دارد حدود ایــران را آنجا تعیین کند؟ گفته است: ســؤال این اســت که دولت ترامپ چگونه میخواهد در شــرق سوریه با ایران روبهرو شــود و آیا این نقطه محل مناسبی اســت؟ همزمان مشــخص نیســت که آیا آمریکا در نهایت از اسد حمایت خواهد کرد یا خیر؛ اسدی که با وجود بقا در قدرت تا امروز، هنوز روشن نیســت چه آیندهای در سوریه خواهد داشت. برخلاف اوباما، ترامپ از این اتوکرات ســوری نخواســته تا قــدرت را به تیم انتقالی واگذار کند یا اقدامات سیاســی مهمــی برای جذب احزاب مختلف به مذاکرات نکرده اســت. فورد درباره این شرایط توضیح میدهد: هیچ نشانهای از چگونگی تلاش اینها برای حل صلحآمیز مسئله سوریه یا دستیابی به آتشبسی گسترده و پایدار در این کشور وجود ندارد. دِرکشولت، یکی از اعضای سابق پنتاگون، درباره آینده سوریه میگوید: سوریه به وجود خود بهعنوان یک کشور روی نقشه ادامه میدهد. اما بســیار دشوار است تا تصور کرد این کشور باز هم از سوی دمشق کنترل شود.

نگرانیهــا درباره گام بعــدی همزمان با آزادســازی موصل رو به افزایش اســت چراکه تقریبا بر همه روشــن اســت که این جنگ بــا آزادســازی موصل و حتی رقه پایــان نمییابد، بلکــه آن زمان فرامیرسد که آمریکا تصمیم بگیرد آیا میخواهد به نبرد مسلحانه و حفاظت از نیروهای نیابتی خود ادامه دهد یا خیر. برخلاف عراق، چالش عمیق آمریکا در حقیقت همین ســوریه اســت که نیروهای آمریکایی از سوی دولت دمشق به آن دعوت نشدند و هیچ پایگاهی در آن ندارند. بااینحــال پنتاگون صدها نفر از نیروهای ویژه خود را برای حمایت از کردهای ســوریه و ائتلاف آنها با اعراب در این کشور مستقر کرده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.