فرار دختر جوان از خانه برای استخدام با آگهی تلگرامی

Shargh - - حوادث -

شــرق:

دختر جوانی که با دیدن آگهی اســتخدام در یــک کانال تلگرامی به تهران آمده و به وســیله یک مرد به خارج از شهر برده شده بود، با شکایت پدرش بازداشــت شد و تحقیقات درباره سرگذشت او در این مدت ادامه دارد.

هفته گذشــته مرد میانســالی به شــعبه هفتم دادســرای امــور جنایی تهــران مراجعــه و پس از طرح شــکایتی از ناپدیدشدن دخترش خبر داد. او به بازپرس مرشــدلو گفت: دخترم از شهرستان برای کار به تهران آمد و بعد از آن از او خبری ندارم.

با شــکایت مرد میانســال تحقیقات آغــاز و در بررســیهای کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران مشــخص شــد دختر جوان پــس از آمدن به تهران به یک شــرکت واردات و صادرات رفته است. بهاینترتیب رئیس شرکت به دادسرا احضار شد. مرد جوان بــه بازپرس جنایی گفت: مدتــی قبل در گروه تلگرامی آگهــی نظافتچی داده بــودم. افراد زیادی دراینبــاره تماس گرفتند و در میــان آنها دختری به نام سمیرا بود. او از مشــکلات مالیاش و نیاز شدید بــه کار گفت و من هم به او گفتم به شــرکت بیاید تا دراینباره با هم صحبت کنیم؛ اما زمانی که سمیرا را دیدم، متوجه سن پایین او شدم، گفتم این کار برای او مناسب نیست. وقتی سمیرا پاسخ منفی من را شنید، خیلی ناراحت شد. من هم برای اینکه توانسته باشم کاری برای او انجام بدهم، به یکی از دوستانم به نام بابک معرفیاش کردم.

با اظهارات مرد جوان، دوســت او شناسایی و در بررسیها مشــخص شد به همراه دختر جوان تهران را تــرک کرده و به یکی از شــهرهای اطــراف تهران رفتهاند.

بهاینترتیب مأموران راهی شهرستان مد نظر شده و بابک دستگیر شد. دختر جوان و مرد بازداشتشده برای تحقیقات به شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران منتقل شــدند. بابک بــه بازپرس جنایی گفت: زمانی که دوستم سمیرا را به من معرفی کرد، تصمیم گرفتم از او در شرکتی که خارج تهران داشتیم، کمک بگیرم؛ بههمیندلیل برای دیدن شــرکت به خارج از شهر رفتیم که بازداشت شدم. من با سمیرا رابطهای ندارم و او فقط برای من کار میکرد.

بررسیها برای مشخصشــدن اینکه دختر جوان چرا به وســیله این مرد از تهران خارج شده و در این مدت چه میکرده است، ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.