دستگیری عامل شهادت مأمور انتظامی با ١2 سرقت مسلحانه

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامی اســتان فــارس از شناســایی و دســتگیری عامــل شــهادت مأمور انتظامــی اســتان اصفهــان، با 12 فقره ســرقت مســلحانه خبر داد و گفت: این فرد هشــت فقره ســرقت مســلحانه بانک در شــیراز و چهار فقره سرقت مســلحانه بانک در استان اصفهان انجام داده است. سردار «احمدعلی گودرزی» بیان کرد: در پی وقوع هشت فقره ســرقت مسلحانه بانک در ســالهای ٩4 و ٩5 در شهرستان شیراز و چهار فقره ســرقت مســلحانه بانک در استان اصفهان که همه آنها از ســوی یک نفر و به صورت تکرو با اسلحه کلاشــنیکف صورت میگرفت، موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار مأمــوران پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت. وی گفت: با تلاشهای شــبانهروزی و رصد کامل اطلاعاتی، ســرنخی از حضور ســارق در یکی از خیابانهای شــهر شیراز به دست آمده و متهم، با هویت «س- الف»، پس از مراقبتهای محســوس و نامحســوس در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از مخفیگاههای خود دستگیر شد. فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در بازرســی از مخفیــگاه این فرد، امــوال زیادی ازجمله یک قبضه اســلحه غیرمجــاز با دو تیغه خشاب و ۶0 عدد فشنگ جنگی، یک قبضه اسلحه کلــت کمری به همراه خشــاب مربوطــه، تعداد زیــادی پلاک جعلــی خودرو که در ســرقتهای مسلحانه بانکها از آنها اســتفاده میکرد، انواع ســلاح ســرد، صداخفهکن، انواع کلاه پوششــی، انــواع کلیدهــای مختلف برای ســرقت خودرو، انواع شناسنامه و پاسپورتهای جعلی، مهرهای جعلی ادارات دولتی، انواع شــمارهکوب که برای جعل پلاک از آن استفاده میکرده، پوتین و کفش نظامی، 50 دســتگاه کارتخوان بانکی و وســایل تغییر چهره و گریم کشــف شد. ســردار گودرزی با بیــان اینکه دراینباره دو نفر از همدســتان این فرد ســارق نیز دستگیر شدهاند، افزود: با توجه به اینکه آدرسهای دیگری از متهم و همدســتان او نیز در اســتان اصفهان شناسایی شد، ضمن اعلام آدرسها به پلیس آگاهی اســتان اصفهان، مقرر شد همدســتان دیگر متهم نیز دستگیر شوند. این مقام انتظامی پیرامون جرائم ارتکابی این ســارق گفت: هشــت فقره ســرقت مســلحانه بانک در شیراز، چهار فقره سرقت مسلحانه بانک در استان اصفهان، شــهادت مأمور نیروی انتظامی اســتان اصفهــان حین ســرقت بانک در این شــهر در 17 بهمن سال ٩5، جعل مدارک و عنوان، سرقتهای متعدد خــودرو و پلاک خودرو بــرای نصب روی خودروهــای ســرقتی به منظــور انجــام اعمال مجرمانه، طراحی و تهیه تجهیزات جانبی ســلاح مانند صداخفهکن، استفاده از البسه نظامی، تهیه وسایل تغییر چهره و گریم، حمل و نگهداری انواع سلاحهای جنگی و مهمات مربوطه و سلاحهای ســرد و نگهداری دهها دســتگاه کارتخوان برای انتقال وجه، ازجمله اعمال مجرمانه این ســارق بــوده اســت. وی با بیــان اینکه در هشــت فقره ســرقت بانک از شهر شــیراز، حدود 2۶2 میلیون تومان پول به دست این فرد به سرقت رفته است، گفت: این فرد دارای سابقه کیفری جعل و سرقت خودرو اســت و تحقیقات تکمیلی پلیس پیرامون جرمهای ارتکابی این متهم، کماکان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.