کاهش ١0درصدی سرقت در 2 سال اخیر

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه بعد از تشــکیل قــرارگاه مبارزه با ســرقت و مواد مخدر، توفیقات خوبی به دست آمده است، گفت: در بحث مبارزه با سرقت، در دو سال اخیر کاهش 10درصدی را شاهد بودیم. سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه گردهمایی رؤســای پلیس آگاهی در ســتاد ناجا، در جمــع خبرنگاران افــزود: با توجه بــه اینکه در پنج سال قبل از تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و قاچاق کالا در پلیــس آگاهی، آمار و اعداد نشــانگر افزایش جرائم است و در ســالهای 8٦ تا ٩2 سیر صعودی جرائم را داشــتهایم؛ اما از سال ٩3 به بعد و بعد از تشــکیل قرارگاه مبارزه با ســرقت و قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا که قاعدتا فرماندهی آن بر عهده فرمانده ناجا اســت، توفیقات زیادی به دست آمد که یکی از آنها، کاهش 10درصدی ســرقت بوده اســت. سردار مقیمی اظهار کرد: همــکاران ناجا در همه ردههای کلانتری، پیشگیری و اطلاعات، مرزبانی و همه آنانی کــه در کنار پلیس آگاهی بــه نوعی مبارزه با جرم را انجام میدهند، توانســتند موفق باشند. وی اضافه کرد: عملکرد خوبی در سهماهه سال جاری داشتیم؛ درحالیکه ناجا بیشتر معطوف به امنیت و مرزهای کشــور و انتخابات بود، با این همه در بحث مبارزه با سرقت و قاچاق کالا نیز موفق بودیم. به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا، در ســهماهه ســال جاری شاهد بیش از ٥0 درصد افزایش ارزش ریالی در کشــفیات قاچــاق کالا بودیــم. مقیمی تصریح کــرد: همه در ناجا کار خود را بهخوبــی انجام میدهند؛ اما گاهی مباحــث دیگری پیش میآید که البتــه اینها مانع از اجرای عملکرد نمیشــود و این توجــه به مبارزه با این پدیده، باعث خواهد شــد کشفیات خوبی داشته باشــیم. وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته، چند نفر از رؤســای پلیس آگاهی شهرســتانها به شــهادت رسیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.