خودکشی بهخاطر غم نداشتن فرزند

Shargh - - حوادث -

شرق: تحقیقات برای تعیین و تشخیص علت دقیق مرگ زن جوانی که به نظر میرسد بهخاطر نداشتن بچه دست به خودکشی زده باشد آغاز شد.

به گــزارش خبرنــگار مــا، ســاعت ٩:50 صبح دیروز مأموران پلیس مســتقر در بیمارســتان بهارلو با بازپرس کشــیک قتل پایتخت تمــاس گرفتند و از مــرگ مرموز زن جوانی خبر دادند. به دنبال این خبر بازپرس جنایی دستور آغاز تحقیقات در مورد علت و چگونگی مرگ زن جوان را صادر کرد و تیم پزشــکی تشــخیص داد زن جوان بر اثر مســمومیت با قرص برنــج جان خود را از دســت داده اســت. همچنین همســر این زن که او را به بیمارســتان منتقل کرده بود، در مورد ماجرا به پلیس گفت: من شیفت شب هســتم و صبح که به خانه آمدم بــا بدن نیمهجان همسرم که 3٩ساله اســت روبهرو شدم و او را فورا به بیمارســتان منتقل کردم، اما خیلی دیر شده بود. این مرد ادامه داد: مدتهاســت که بــا هم ازدواج کردهایم، اما صاحب فرزند نمیشویم. همسرم از این موضوع خیلی ناراحــت بود و به همین خاطر دچار افســردگی شده بود، تصور میکنم او به همین دلیل دست به خودکشی زده باشد. با این گفتههای همسر زن جوان تحقیقات در مورد ادعای او آغاز شــد و تا حدود زیــادی گفتههایش در پی تحقیقات پلیســی تأیید شــد، اما بازپرس جنایی بــرای اطمینان کامل از موضوع و تعیین علت دقیق مرگ دســتور انتقال جسد به پزشکیقانونی را صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.