باند نادر کلک متلاشی شد

Shargh - - حوادث -

شــرق: رئیس کلانتری101 تجریش از دســتگیری اعضای باند سارقان لوازم و محتویات خودرو معروف بــه «نادر کلک» بــه اتهام 80 فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ «علیرضــا ناصرینــژاد» در توضیــح ایــن خبــر، گفت: در پــی وقوع چندین فقره ســرقت لوازم و محتویــات خــودرو، موضوع در دســتور کار عوامل تجســس قرار گرفت که با بررسی مستندات موفق به پیداکردن سرنخی از سارقان شدند. وی افزود: سارقان در قالب تیــم چهارنفره و با تهیه منــزل مجردی در منطقــه چیذر به صــورت باندی با عنــوان باند «نادر کلک» اقدام به فعالیتهای مجرمانه از قبیل سرقت، تهیه و توزیع مواد مخدر و خریدوفروش اموال مسروقه میکردند. رئیس کلانتری 101 تجریش با اشاره به اینکه با مراقبتهای انجامشــده ســرانجام در یک عملیات ضربتی اعضای این باند دســتگیر شــدند، عنوان کرد: در بازرسی اولیه دو جفت باند خودرو، دو عدد باتری، یک عدد ترانس، پنج دســتگاه گوشــی تلفن همراه و مقادیری مواد مخدر کشــف شد. سرهنگ ناصرینژاد بیان کرد: متهمان به 80 فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو، خریدوفروش اموال مســروقه و تهیه و توزیع مواد مخدر اعتراف کردند. وی افزود: در بررســیهای انجامشــده مشخص شد یکی از متهمان دستگیرشده به جرم ســرقت و خرید اموال مسروقه از سوی شعبه 12 بازپرسی دادســرای ناحیه سه ونک تحت تعقیب کیفری است. رئیس کلانتری 101 تجریش خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، متهمان برای شناسایی مالباختگان و دستگیری دیگر همدستانشان در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.