20 فقره سرقت در پرونده سارق

Shargh - - حوادث -

پلیس: سرپرســت پلیس آگاهی اســتان فارس از دستگیری یک سارق و کشف 20 فقره سرقت از وی در شهرستان شــیراز خبر داد. سرهنگ «محسن سروقد» گفت: مأموران پاســگاه انتظامی شهرستان «پل فسا» شیراز ســارقي را دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردنــد. پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی اســتان ابتدا ســوابق کیفری متهم اســتعلام و مشخص شد وی دارای یک فقره ســابقه ســرقت است. سرپرست پلیس آگاهی اســتان فارس اظهار کرد: در تحقیقات انجامشــده متهم به 20 فقره ســرقت درون خودرو و ســایر ســرقتها اقرار کرد که صحنههای ســرقت بازسازی و تاکنون نیز 13 نفر از شکات شناسایی شدند؛ تحقیقات برای کشف سایر سرقتها ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.