تاروپود حمید متبسم و وحید تاج

Shargh - - هنر -

گروه هنر: «تاروپود»، اثر تازه حميد متبســم بــا صدای وحيد تاج اجرا میشود. اين اثر بر اســاس داستان عاشقانه خسرو و شيرين نظامی گنجوی ســاخته شده است که با زمانی بيش از 70 دقيقه و در دو بخش در حياط هنر کاخ نياوران شش مرداد روی صحنه خواهد رفت. حميد متبسم که پيشازاين، تور کنسرت «تاروپود» را در اروپا روی صحنه برده و با استقبال فراوان مخاطبان مواجه شد بود، قرار اســت اينبار در ايران و بــا صدای «وحيد تاج» اين اثر را به اجرا دربياورد. سميرا گلباز )سهتار(، بهار مديری )قيچکآلتو(، ارســلان عليزاده )بربط( و بهنام معصومی )ســازهای کوبهای( اعضای گروه را به سرپرســتی و آهنگســازی «حميد متبســم»، نوازنده ســهتار و خوانندگی «وحيد تاج» تشکيل میدهند. گفتنی است اين کنســرت به تهيهکنندگی «ســيدمحمدجواد معينی» و همت مؤسسه فرهنگی -هنری «نای و نی» شش مرداد در حياط هنــر کاخ نياوران برگزار میشــود و علاقهمندان برای تهيه بليت میتوانند به سايت www.tik8.com مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.