بنینگ و همکارانش در «ونیز»

Shargh - - هنر -

گروه هنر: برگزارکنندگان جشــنواره فيلم ونيز روز چهارشنبه، آنت بنينگ، بازيگر آمريکايی، را بهعنــوان رئيس هيئت داوران بخش مســابقه بينالملــل هفتادوچهارمين دوره جشــنواره فيلم ونيز معرفی کردند. بنينگ و همکارانش در بخش مســابقه بينالملل که هنوز معرفی نشــدهاند، برنده جايزه شير طلايی و هفت جايزه ديگر اين بخــش را انتخاب میکنند. بنينگ اولين زنی اســت که در ســالهای گذشته رياســت داوران بخش مســابقه بينالملل جشــنواره ونيز را برعهده میگيرد. بنينگ دو جايزه گلدنگلوب و يک جايزه بفتا را در کارنامهاش دارد. او سال گذشته فيلم «قوانين قابل اجرا نيســتند» بــه کارگردانی همســرش، وارن بيتی و فيلم «زنان قرن بيســتم» را روی پرده ســينماها داشت.او سال 1387 بهعنوان عضو هيئترئيســه آکادمی علوم و هنرهای ســينمايی، همراه رئيس وقت آکادمی و تعداد ديگری از اعضای هيئترئيسه به ايران ســفر کرد. هفتادوچهارمين دوره جشنواره فيلم ونيز 30 آگوست تا 9 سپتامبر )8 تا 18 شهريور( برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.