استندآپکمدی به زبان انگلیسی

Shargh - - هنر -

گروه هنر: اســتندآپکمدی «ايرانيــان در برابــر آمريکايیها»، با اجرا و کارگردانی مهران گرماســی، از استادان زبان انگليسی، روز شنبه، 17 تير، ســاعت ٢1 به مدت يکساعتو 30 دقيقه، به زبان انگليسی در مجموعه تئاتر پايتخت اجرا میشود.

علی دزفولی، مدير اجرائی اين پروژه، در گفتوگو با هنرآنلاين، دراينباره گفت: اين اجرا ســومين تجربه اســتندآپ کمدی گروه ماســت. اين نمايش با هدف آموزشــی، فرهنگی و سرگرمی اجرا خواهد شد و مقايسهای ميان فرهنگ کشور ايران و آمريکاست.

او در ادامه خاطرنشــان کــرد: اســتندآپکمدیهای گروه ما تاکنون در چند مؤسســه و آموزشــگاه زبان اجرا شــده اســت و ايــن اولين اجرای آن به صورت شــخصی و بدون وابســتگی به مؤسسهای است.

يادآور میشود استندآپکمدی «ايرانيان در برابر آمريکايیها»، نوشــته مهران گرماســی، به زبان انگليسی اســت و علاقهمندان میتوانند بليت آن را از سايت تيوال تهيه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.