وضعیت نامساعد، اما قابل اصلاح

Shargh - - آيتي -

بر اســاس پژوهشهــای صورتگرفتــه، ایران درحالحاضــر در صنعت فاوا در رتبــه ۱2۰ در بین ۱۹۰ کشــور جهان قرار دارد و نیازمند توجه بیشــتر دولــت به ایــن حوزه اســت. این آماری اســت که اعضای کمیســیون فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات اتــاق ایــران مطــرح کردند. روز گذشــته جلســه تخصصی این کمیســیون برگزار شــد تا مسائل روز فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد و درنهایت راهکارهــای اصــلاح وضعیت نابســامان آن ارائه شــود. طبق پژوهشهای صورتگرفته که از سوي امیرحسین خالقی، پژوهشــگر و تحلیلگر اقتصادی ارائه شــد، با توجــه به وجــود بحرانهای مختلف مانند گردوخاک در خوزســتان و بیکاری و بسیاری مشــکلات دیگر، پرداختن در سطح کلان به فناوری اطلاعات و ارتباطات یک اولویت اساسی برای کشور بهشــمار میرود و باید به آن توجه شــود. علاوه بر این زیادبودن تعداد قوانین، مشــکلات زیرساخت و پهنای باند، نبود محیط تحقیق و توســعه و حمایت کــم دولت از توســعه صنعت فــاوا ازجمله موانع صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هستند.

نتایــج این تحقیق نشــان میدهد کــه در زمینه تحقیــق و توســعه، ترکیه و عربســتان بالاتــر از ما قــرار دارند و ایران در بین ۶۶ کشــوری که دراینباره سنجیده شــدهاند رتبه آخر را از آن خود کرده است. براســاس یافتههای این پژوهش همینطور در زمینه آمادگی شــبکهای ایران از بین ۱۳2 کشــور رتبه ۹2 را دارد و حتــی امارات متحده عربــی به لحاظ این شــاخص از ما خیلی جلوتر اســت. همچنین قطر و بحریــن نیز توانســتهاند بهخوبی به ســمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کنند.

از لحاظ محیط سیاسی و قانونی نیز وضع امارات متحــده عربی بهمراتــب بهتر از ایران اســت و تنها چیــزی که ما میتوانیم کمــی روی آن مانور بدهیم بحث ارزانی و دردسترسبودن فاوا است.

براساس چکیدهیافتههای این پژوهش، در زمینه شــاخص توســعه فاوا که یک شــاخص فنی است نیز امارات در رتبه ۳۸ و کشــور مــا در رتبه ۸۹ قرار دارد؛ جالب آنکه در زمینه دسترســی ایران رتبه ۷۹ را در اختیــار دارد ولی در اســتفاده رتبه کشــور ۱۱۰ اســت و این یعنی با وجود فراهمبودن زیرســاخت نتوانستهایم استفاده از فاوا را بهخوبی ترویج دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.