مذاکراتی برای بازپسگیری ماهواره مصباح

Shargh - - آيتي -

ایســنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکــه مذاکراتی برای پسگرفتــن ماهواره مصباح با ایتالیاییها انجام شــده، تصریح کــرد: این ماهواره به موزه نمیرود؛ چراکه موزهای برای ماهوارهها نداریم. محمود واعظــی وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات در حاشــیه جلســه هیئت دولت بیان کرد: «ماهواره مصبــاح اولین ماهواره سنجشــی بود کــه کار آن به صورت آزمایشــی از ۱۳ ســال قبل آغاز و ۱۰ سال قبل کار آن تمام شــد. در آن زمان ما پرتابکننده نداشتیم و دولت قبل براســاس هماهنگی اولیه آن را به ایتالیا فرستاد و برای پرتاب با مشکل مواجه شد و ایتالیاییها اعلام کردند آن را پرتاب نمیکنیم و این ماهواره آنجا مانــد». او ادامه داد: «بعد از دو ســال رئیسجمهور وقت اعلام کــرد اگر آن ماهــواره را پرتاب نمیکنند، خودمان در کشــور بــرای پرتاب ماهــواره بعدی گام برمیداریم که همینطور هم شــد و ماهوارههایی در دولت قبل و این دولت ســاخته و به فضا پرتاب شد». به گفته او آنچه مطرح اســت این اســت که ما بعد از برجــام مذاکراتی برای پسگرفتــن ماهواره انجام دادیم. وقتی عمر ماهواره میگذرد باتری آن هم تمام میشــود. این ماهواره ۱۰ سال از دست ما خارج بوده و نمیدانیم چه بر ســر آن آمده اســت. او افزود: «ما در حال مذاکره برای پسگرفتن این ماهواره هستیم تا آن را به متخصصان بدهیم و آنها بگویند قابل پرتاب هست یا خیر. اینکه یکی از کارشناسان سازمان فضایی گفته اگر ماهواره قابل پرتاب نباشــد، به موزه میرود غلط است، چون ما اصلا موزهای برای ماهواره نداریم. حتما ماهواره را که برگرداندیم، گروه تخصصی بررسی میکنند و طبق نتیجــه کار آنها تصمیم میگیریم که چه کاری انجام دهیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.