شمارهگیری ۱۱۲ به جای ۱۱۰

Shargh - - آيتي -

فــارس: بهتازگی موضوع اشــکال پاســخگویی شــماره ۱۱2 هــلال احمــر بــا شــمارهگیری ۱۱۰ در رســانهها مطرح شــده اســت. در این موارد پس از شــمارهگیری ۱۱۰ مشترک به سامانه ۱۱2 هلال احمر وصل میشــود. ســخنگوی وزارت ارتباطات علت این امر را نبود ســیمکارت در گوشــی عنوان کرده و گفته: اگر گوشــی حاوی ســیمکارت باشد و از طریق ســیمکارت تماس برقرار شــود، هیچ مشکلی وجود ندارد و هر شــمارهای که مشــترک بگیرد، به همان نقطه وصل میشــود. محمدرضا فرنقیزاد، رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات، گفته: صرفا در حالتی که گوشی فاقد سیمکارت بوده و در حالــت ‪Emergency call‬ قــرار میگیرد، طبق اســتانداردهای دنیا هر شــمارهای که فرد بگیرد، به شــماره ۱۱2 متصل میشــود. در ایران نیز براساس مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات با توجه به اینکه مرکز امداد و نجات زیرمجموعه هلال احمر اســت، شــماره ۱۱2 به هــلال احمــر تعلق گرفته اســت. بنابراین در حالتی که گوشــی فاقد سیمکارت باشد، هر شمارهای که گرفته شود به مرکز ۱۱2 یعنی هلال احمر متصل میشــود. ارتباطدادن این مشــکل به پیشفرض گوشــی صحیح نیست زیرا این مشکل از سالها پیش در برخی سیمکارتها از تمام اپراتورها وجود داشــته اســت و مربوط به امروز نیست. حتی هماکنون نیز مشترکانی وجود دارند که سیمکارتشان شماره ۱۱2 را به جای ۱۱۰ شمارهگیری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.